Project

Verkenning multistress

In de toelating in Nederland en de EU wordt een stof-per stof benadering gevolgd. Daarbij wordt steeds vaker de vraag gesteld of bij de beoordeling van individuele stoffen het milieurisico adequaat wordt geschat omdat waterorganismen vaak herhaald en/of gelijktijdig blootgesteld kunnen worden aan meerdere stoffen. De resultaten van de Beslis Boom Water multi-stress werkgroep laten zien dat multi-stress in Nederlandse watergangen een reëel probleem kan zijn (op basis van worst-case aannames).

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse landbouw, kunnen gewasbeschermingsmiddelen frequent en tegelijkertijd op meerdere percelen gebruikt worden. Omdat de toelating per stof geregeld is, blijft het onduidelijk of en in welke mate realistische blootstellingsscenarios gebaseerd op dominante teelten in Nederland, voldoende bescherming bieden aan waterorganismen ook bij het meenemen van de hersteloptie. Het doel van het project is om een verkenning van de problematiek te geven - is het een probleem en zo ja, hoe groot is het probleem - en om vervolgens een verkenning te doen van een of enkele teeltscenario's in Nedlerland. Met de uitwerking van een of enkele teeltscenario's kan beter ingeschat worden onder welke omstandigheden de stof bij stof benadering een realistische inschatting geeft.

 

Publicaties