Project

Verkenning n.a.v. Topteam agenda

Dit project is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de wensen van de betrokkenen uit de Gouden Driehoek: bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Dit is nodig om projectvoorstellen te kunnen formuleren die passen in de Topsectoren Tuinbouw & uitgangsmaterialen en Agrofood en in het bijbehorende beleid.

Doelstelling

In 2011 besloot de Nederlandse regering tot een Topsectorenbeleid. Daarbij prioriteert zij haar steun richting de tien economisch meest relevante sectoren en legt zij de regie voor het – door de overheid gefinancierde – onderzoek grotendeels bij het bedrijfsleven. Onduidelijkheden over het Topsectoren beleid, vooral de organisatie daarvan, leiden tot veel vragen omtrent de wensen van het bedrijfsleven ten aanzien van nieuwe onderzoeksprojecten. Projecten die behoren tot de onderzoeksprogramma’s Veredeling en Uitgangsmaterialen en Groene Veredeling worden primair uitgevoerd volgens de innovatieagenda van de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen.

Veranderingen in de wensen van consumenten of bedreigingen tijdens de teelt door ziekten en plagen vereisen continue verbeteringen via plantenveredeling. Behalve goed aangepaste rassen is gezond zaaizaad met een hoge kwaliteit voor telers van groot belang om een goed product te kunnen telen. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld snelle toetsmethoden ontwikkeld om de kiemkracht van zaden vast te stellen. Innovaties op dit gebied blijven noodzakelijk om de markt goed te kunnen voorzien van steeds efficiëntere methoden. Het ministerie heeft aan de programmaleiders van Veredeling en Uitgangsmaterialen in dit project ruimte gegeven voor overleg hierover met de betrokken partijen.

Werkwijze

Medewerkers van Plant Research International en RIKILT van Wageningen UR voerden gesprekken met Plantum en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over hun onderzoek en de manier waarop dit vertaald kan worden in onderzoeksprojecten. Bij interne besprekingen stonden onder meer de kansen centraal die de Topsectoren bieden. Onderzoeksvragen van het bedrijfsleven zijn omgezet in projectvoorstellen en ingediend in september 2012 bij de TKI Uitgangsmaterialen.

Resultaten

Het project resulteerde in een programma van onderzoek waarin het bedrijfsleven actief en financieel deelneemt. Uitkomsten zijn ook nieuwe onderzoeksvoorstellen voor de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen. Ze zijn onder andere gebundeld in het Innovatieprogramma Zaaizaadtechnologie. Verder is een invulling gegeven aan het programma Veredeling en Uitgangsmaterialen voor de periode 2013-2016 in overleg met het bedrijfsleven.

Bevindingen naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de Topsectoren en de bijbehorende wensen van het bedrijfsleven zijn zo goed mogelijk gecommuniceerd met andere onderzoekers. Ook zijn zij regelmatig geïnformeerd over kansen op honorering van projectvoorstellen.

Uitkomst van de gesprekken met het veredelingsbedrijfsleven is ook dat voor uitvoering van projecten onder de Topsectoren het noodzakelijk is dat er vanuit de overheid meer duidelijkheid komt over de eisen waaraan projecten en projectvoorstellen moeten voldoen.