Project

Verklaring variatie emissiewaarden

Emissies van ammoniak bij toediening van dierlijke mest vormen ca. 40% van de totale ammoniakemissies in Nederland. Emissiefactoren zijn gebaseerd op de gemiddeld gemeten ammoniakemissie per toedieningsmethode onder de gemiddelde omstandigheden voor de mest, het weer, de bodem en het gewas. De variatie in de gemeten emissies is groot. Deels kan deze variatie goed verklaard worden. Een aanzienlijk deel van de variatie in de emissie kan op dit moment echter nog niet verklaard worden.Vanuit het beleid en de praktijk wordt aangedrongen op verdere onderbouwing van de emissies en aanvullende/alternatieve emissiereducerende maatregelen, ook op regionaal- en bedrijfsniveau. Betere en gedetailleerder informatie over welke factoren van invloed zijn op de emissie en welke factoren te beïnvloeden zijn, zou de landbouwpraktijk handvatten/knoppen bieden om de emissies beter te reguleren en te reduceren.

Binnen het project wordt via empirische modellering op basis van veld data en via procesmodellering onderzocht welke factoren (kwantitatief) de ammoniakemissie bij de mesttoediening beïnvloeden. Daarnaast worden indicatoren gedefinieerd voor berekening van de ammoniakemissie op regionaal en bedrijfsniveau, op basis van de (bedrijfs)specifieke omstandigheden en toepassing van emissiereducerende maatregelen. Deze indicatoren kunnen gebruikt wordt ter specificering van de knoppen in de Kringloopwijzer voor het bedrijfsmanagement.

Publicaties