Project

Verlagen uit- en afspoeling nutriënten naar grond- en oppervlaktewater

Onderzoek naar maatregelen om de uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater in Nederland verder te verlagen. Sectorspecifiek en per regio. Het behoud van opbrengst en gewaskwaliteit is daarbij belangrijk.

Doelstelling

Nederland is gehouden aan waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW). Mogelijk zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om de uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater verder te verlagen. Daarom bestaat behoefte aan meer inzicht in het effect van (combinaties van) maatregelen op het verlagen van verliezen naar grond- en oppervlaktewater met behoud van opbrengst en gewaskwaliteit.

Plan van Aanpak

Precieze invulling van dit project vindt in de loop van 2013 plaats. Dit is mede afhankelijk van de inventarisatie van maatregelen rondom PlanMER, die in 2012 is uitgevoerd.

Resultaten

Formulering van regio- en sectorspecifieke pakketten van maatregelen gericht op een verlaging van uit- en afspoelingsverliezen met behoud van opbrengst. Dit kan plaatsvinden via een verhoging van de afvoer of middels een verlaging van de aanvoer in combinatie met een verbeterde benutting.

Nagegaan wordt in welke situaties een verandering van het tijdstip of de wijze van (kunst)mesttoediening via een verbeterde benutting tot enige verhoging van de afvoer zou kunnen leiden. Speciale aandacht gaat uit naar  mestverwerkingsproducten.