Project

Verminderen verlies in voedselketen door optimalisatie gebruik van voedsel en preventiestrategieën

Binnen de voedselketen vindt nog veel verspilling en verlies plaats. En dat is uiteraard ongewenst. Zeker omdat de wereldbevolking toeneemt en een trend gaande is naar een westers voedingspatroon. Food & Biobased Research onderzoekt hoeveel verlies in de voedselketen optreedt, wat de oorzaken zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Hierbij wordt actieve samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden als uitgangspunt genomen.

Doelstelling

Bijdragen aan een duurzaam gebruik van grondstoffen door het voorkomen en verminderen van voedselverspilling in de keten, door het ontwikkelen geharmoniseerde, uniforme meetmethodologieën, sociale innovatieprojecten in de keten, creëren van samenwerkingsplatform voor stakeholders en het opstellen van uitgangspunten en richtlijnen voor (Europees) beleidsinstrumentarium.

Resultaten

In 2012 zijn de volgende drie producten opgeleverd:

Monitoring: een database (excel) met relevante literatuur en een eerste analyse van definities en concepten voor de harmonisering en kwantificering van food waste data in EU-27. Daarnaast is gestart met de inventarisatie van food waste oorzaken en drijfveren

FUSIONS-platform: er is een document geproduceerd, waarin de opzet, structuur, aanpak en tijdspad voor het ontwikkelen van de regionale en Europese platforms en haar bijeenkomsten worden beschreven. Daarnaast is de opzet van het lidmaatschap van het Platform en de verwachtingen die aan haar leden worden gesteld beschreven (vanuit multi-stakeholderperspectief) beschreven (in mei 2013 vinden de eerste bijeenkomsten plaats).

Een opzet is gemaakt voor de inventarisatie van bestaande initiatieven en een survey onder de projectpartners om nieuwe innovatieve pilotmogelijkheden te kunnen signaleren.

Plan van aanpak

Het project richt zich samen met 21 Europese partners op vijf kennisgebieden:

  • Ontwikkeling en harmonisatie van monitoring voedselverliezen en verspilling, die kwalitatief hoogstaand en vergelijking prestaties mogelijk maakt
  • Opbouw en stakeholderdialoog door het ontwikkelen van het Europese FUSIONS multistakeholder Platform, een gelaagde samenwerkingsconstructie, waarin ideeën, kennis, beoordelingscriteria en aanbevelingen worden ontwikkeld ter voorkoming van voedselverliezen en verspilling
  • Pilot/haalbaarheidsstudies die nieuwe sociaal-technologische innovaties in de praktijk testen en evalueren
  • Ontwikkelen kennis en aanbevelingen om nationaal en Europees beleid ‘verspillingsproef’ te maken.
  • Kennisverspreiding en bewustzijn realiseren: kennis delen en stimuleren van het leren van elkaar

Dit project loopt vier jaar.

Publicaties

Gerelateerde informatie