Project

Vermindering AB-resistentie en AB-gbruik

Het verminderen van antibioticaresistentie en antibioticagebruik heeft grote prioriteit voor de zuivelsector vanwege volksgezondheid en diergezondheid. De zuivelsector heeft het afgelopen jaar forse stappen gezet op het gebied van antibioticaresistentie. De stuurgroep ABRES heeft in kaart gebracht welke onderzoeksvragen er nog liggen op dit vlak.

De sectorale vraagstukken komen in het programma Duurzame Zuivelketen aan de orde en de intersectorale in het programma 1Health4Food. Het koepelproject Vermindering antibioticaresistentie en antibioticagebruik in het programma Duurzame Zuivelketen bevat drie deelprojecten met een sterke onderlinge samenhang. Binnen het eerste deelproject Droogstand op maat wordt gestreefd naar op het individuele dier toepasbare droogstandstrategieën. In dit deelproject wordt gebruik gemaakt van de kennis uit het project Why dry. Het tweede deelproject ESBL prevalantie bij kalveren op melkveebedrijven heeft als doel inzicht te krijgen in de omvang van het gebruik van biest/melk afkomstig van dieren die behandeld zijn met antibiotica waarvan de wachttijd nog niet is verstreken en het effect van het (stoppen met) voeren van deze melk op resistentieontwikkeling bij kalveren. Tot slot worden in het derde deelproject Kortwerkende droogzetantibiotica de mogelijkheden onderzocht van een breed toepasbare droogzetbehandeling waarbij geen antibioticaresiduen in de biest voorkomen. Hiertoe wordt de beschikbaarheid van kortwerkende droogzetantibiotica internationaal geïnventariseerd en daarna vergeleken met de conventionele wijze van droogzetten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder het thema diergezondheid en dierenwelzijn.

Deliverables

Het project ‘Droogstand op maat’  levert een systeeminnovatie op voor de Nederlandse melkveehouders om koegezondheid en welzijn te verbeteren. Ook deelinnovaties zijn toepasbaar op het melkveebedrijf. ’Droogstand op maat’ is succesvol wanneer Nederlandse melkveehouders via een beslisboom, uitgevoerd in een mobiele app, een droogstandsstrategie kunnen afstemmen op het individuele dier, de gezondheid en het welzijn van hun koeien kunnen verbeteren, zonder afwenteling richting economie of milieu.

Publications