Project

Verslogistiek sierteelt

Voor het effectief organiseren van een geoptimaliseerd proces is inzicht nodig hoe werk- en digitale processen op elkaar afgestemd moeten zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden. Om die inzichten en vaardigheden te ontwikkelen is behoefte aan goed toepasbare casuïstiek over logistiek die geschikt is voor MBO en HBO niveau en werknemers uit de sector.

Doelstellingen project

De doelstelling van dit WURKS-WU-project is: het ontwikkelen van digitaal, interactief, actueel lesmateriaal, toegankelijk voor docenten en studenten (MBO niveau 4 en HBO) op basis van WU-kennis omtrent ketens, logistiek en kwaliteitszorg. Dit wordt verrijkt met kennis en ervaring uit de praktijk van de voedings- en siergewassentuinbouw. Van de circa 19 leerlijnen wordt het thema  ‘het monitoren van je logistieke systeem’  op basisniveau uitgewerkt. Dit BOGO-project vormt een aanvulling op het WURKS-WU-project door de ontwikkeling van casuïstiek t.a.v. uitleverlogistiek als een verbijzondering / verdieping van het thema ‘monitoren..’.

Door InHolland/Has Hogeschool en Wellantcollege/Helicon opleidingen is gevraagd om aanvullend hierop casuïstiek te ontwikkelen t.a.v. uitleverlogistiek. Presentatie van de basisprincipes, het begeleid kunnen toepassen van het keuzemodel en het zelfstandig benutten van het keuzemodel als studentenonderzoek, wordt ontwikkeld voor de HBO-leerlijn. In overleg met de onderwijsinstellingen kunnen verdiepende (tracking en tracing) en meer uitvoerende aspecten (berichten verkeer, e-competenties) worden toegevoegd aan het kennisdossier en de vaardigheden. Benutting van data uit afstudeeropdrachten draagt op zijn beurt bij (buiten dit project) aan het verduurzamen van het model door de onderzoekers. De keuze voor boomkwekerijgewassen/tuinplanten als pilot gewas is ingegeven door de beschikbaarheid van het model, de veelvormigheid van het gewas, en ladingdragers en de doorwerking van de casuïstiek.
In overleg met het Ontwikkelcentrum is vastgesteld dat de vraag relevant is en toegevoegde waarde heeft op de daar te ontwikkelen producten.

Aanpak en tijdspad

 • Beschrijven plan van aanpak, i.s.m. de betrokken partijen, April 2013
 • Beschrijven casuïstiek, Augustus 2013
 • Toepasbaar maken van de tool, Oktober 2013
 • Bijdragen aan de inhoudelijke realisatie van webquests MBO, Oktober 2013
 • Maken en plaatsen kennisdossier, November 2013
 • Presentatie van het geheel, December 2013
 • Afstemming casuïstiek op diverse niveaus: WUR, HBO, MBO en met OC, CoE, CiV en GKC ten   behoeve van toepasbaarheid, implementatie en gebruik, April t/m december 2013
 • Inbreng kennis praktijkdeskundige, April t/m december 2013 

Resultaten

Casuïstiek t.b.v. verslogistiek voor tuinbouw en uitgangsmaterialen voor MBO en HBO bestaande uit de volgende sub-producten:

 • Tool Spelsimulatie Uitleverlogistiek ten behoeve van het initiële onderwijs en daarbuiten;
 • Onderwijsmateriaal voor HBO en MBO studenten Op HBO niveau zijn vanuit de te maken bedrijfsbeschrijvingen analyse, dataverwerking (in model) en evaluatie onderdelen van het product. Het materiaal geeft studenten enerzijds de mogelijkheid om door middel van uitgeschreven scenario’s te experimenteren met uitkomsten van het logistieke uitlevermodel. Anderzijds kunnen vierdejaarsstudenten de tool inzetten tijdens opdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven. Op MBO-niveau staan het begrippenkader en het “logistieke denken” in de opdrachten op basis van het model meer centraal. Het aantal mogelijkheden in het model wordt daarvoor beperkt;
 • Seminars/virtual classroom voor docenten t.a.v. het gebruik van de digitale tool voor onderwijsdoelen;
 • Webquests t.a.v. mogelijkheden, middelen en effecten (MBO en HBO niveau). Een webquest is een gestructureerde zoekopdracht op het internet. Leerlingen krijgen een betekenisvolle, functionele opdracht om informatie te zoeken, verwerven en integreren. Hierbij  worden zogenaamde ‘higher order thinking skills’ – zoals analyseren, logisch redeneren en problemen oplossen –gestimuleerd. De leerling is dus niet een passieve kennisverwerver, maar gaat actief op zoek naar informatie in verschillende bronnen en weet deze te integreren;
 • Digitaal kennisdossier waarin ontwikkeld materiaal wordt vastgelegd / geborgd;
 • Verduurzaming modelgegevens voor het onderzoek (als spin off van dit project; valt niet onder het budget).