Project

Versnelling verduurzaming Melkgeitenhouderij

Hoofddoel: vermindering jongdiersterfte. De productie van konijnenvlees gebeurt wereldwijd op een vrijuniforme wijze. De Nederlandse invulling onderscheidt zich vooral in de meer welzijnsgerichtehuisvestingssystemen en in het terughoudender gebruik van antibiotica. Wereldwijd is de jongdiersterftegemiddeld aanzienlijk groter dan 10% en deze sterfte treedt voornamelijk in de eerste twee weken van hetleven op (Rashwan en Marai, 20001). Deze relatief hoge jongdiersterfte past bij de biologische strategie van desoort (meer inzet op reproductie dan op moederzorg), maar levert in de houderijcontext wel de uitdaging opom dit met huisvestings- en managementmaatregelen te compenseren. Deze uitdaging wordt opgepakt.

De literatuur is summier in haar onderbouwing van huidige methoden, en is deels niet relevant voor deNederlandse context door de wat uitdagender houderij-invulling (welzijn en limitatief AB-gebruik), daaromwordt gekozen voor het benutten en uitbreiden van praktijkkennis, vanuit een methodische invulling enondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste resultaat is zowel 1) een set getoetstemogelijkheden (best practices en innovaties) qua jongdierzorg die bedrijfsspecifiek ingezet kunnen worden inde Noordwest-Europese context en middels een handboek jongdierzorg in de konijnenhouderij uitgedragenkunnen worden als 2) verdere bewustwording van de zorg-verantwoordelijkheden van de dierhouder.Het tweede doel is om het productiesysteem en de sector toekomstbestendig te maken. Naast het werken aande maatschappelijke uitdagingen houdt dit in dat ook de volgende generatie ondernemers rendabel kanproduceren. Dit vereist verkenning van de toekomst en inschatting welke (huisvestings- en onderzoeks-)investeringen rendabel zijn voor de middellange en lange termijn. Het resultaat hiervan is een gedeeld beeldvan het modale konijnenbedrijf van de komende jaren. Dit biedt tevens houvast voor zich aandienende nieuwintredende ondernemers.

Publicaties