Project

Versterking beleidsontwikkeling Natuur en bidioversiteitsbeleid irt voedselzekerheid

Middels de agenda voedselzekerheid en biodiversiteit wil de Nederlandse overheid een koppeling leggen tussen de bescherming van de mondiale biodiversiteit enerzijds en het oplossen van de mondiale voedselcrisis anderzijds. De beschikbare middelen hiervoor zijn beperkt en de vraag is dan ook in welke landen deze middelen het meest effectief en efficiënt kunnen worden ingezet.

Doelstleling

Daarbij gaat het niet alleen om het combineren van de kwetsbare te beschermen ecosystemen en de crisisgebieden qua voedselvoorziening. Het gaat vooral ook om het mee laten wegen van politieke en economische factoren die de slagingskans van projecten kunnen vergroten of verkleinen. Om inzicht te krijgen in deze problematiek zijn op landen-niveau verschillende ecologische, sociaaleconomische, demografische en politieke indicatoren of criteria nodig. De weging van deze criteria bepaald uiteindelijk de gewenste richting voor het beleid. De opdrachtgever verzocht daarom dan ook niet om een gangbaar advies in de vorm van een rapport, maar om een creatief product. Daartoe is een gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld waarmee de multicriteriaanalyse en weging van criteria individueel kan worden uitgevoerd.

Werkwijze

 • Opstellen van criteria:
  • Opstellen van een short-list van duurzaamheidscriteria
  • Ontwikkelen en vullen van database
 • Ontwikkelen, testen en demonsteren van de tool:

Resultaten

In algemene zin zal het eindproduct een bijdrage kunnen leveren in de discussie over de agenda voedselzekerheid en biodiversiteit. Meer specifiek zijn op het product de volgende kenmerken van toepassing:
 • Communicatiemiddel: het product betreft een middel in de communicatie over de beleidsagenda biodiversiteit en voedselzekerheid.
 • Gebruiksvriendelijk: het product kan interen worden gebruikt, maar kan desgewenst ook worden toegepast in workshops, via internet of sociale media.
 • Draagvlak: door het product zo breed mogelijk uit te zetten, bijvoorbeeld bij ontwikkelingsorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties, kan de problematiek vanuit verschillende invalshoeken worden beschouwd. Hiermee kan worden nagegaan waar en voor welk beleid het meeste draagvlak bestaat.
 • Flexibiliteit: het product is flexibel en staat toe dat er, op basis van voortschrijdend inzicht, ook andere duurzaamheidscriteria worden toegevoegd.
 • Herbruikbaar: het productformat staat toe dat het in de toekomst ook voor andere vergelijkbare vraagstukken kan worden ingezet. Vraagstukken waarbij de voorkeuren voor bepaalde landen inzichtelijk dienen te worden gemaakt.