Project

Versterking leefgebied akkervogels

Het beschikbaar maken van voedsel laat in de zomer is een manier om de achteruitgang van akkervogels tegen te gaan. De effectiviteit van deze maatregel moet nog getest worden.

Doelstelling

Akkervogels hebben het zwaar in Nederland. Vooral akkervogels kenmerkend voor kleinschalige landbouwgebieden op zandgronden gaan hard achteruit. Onderzoek in Engeland wijst uit dat geen beschikbaarheid van voedsel laat in de winter een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van akkervogels. Ervaringen met de Limburgse hamsterreservaten, waarvan de kern in de wintermaanden uit ongeoogst graan bestaat, suggereert dat het aanbieden van voldoende wintervoedsel al snel kan leiden tot positieve effecten op zeldzame akkervogels. Het akkervogelproject heeft als doel:

  • Het vaststellen wat de effectiviteit is van de maatregelen, m.a.w. het effect van wintervoedselaanbod op dichtheid broedvogels, hun overleving en hun voortplanting; 
  • Het vaststellen welk oppervlak aan maatregelen genomen moet worden om effect op akkervogels te sorteren; 
  • Het testen welk mengsel van wintervoedsel gewassen het best voorziet in de kwalitatieve en temporele voedselbehoefte van akkervogels gedurende de winter; 
  • Het op basis van bovenstaande inzichten formuleren van een economisch en landbouwkundig haalbaar beheerpakket dat akkervogelpopulaties effectief bevordert in kleinschalige Nederlandse landbouwgebieden en dat opgenomen kan worden in het SNL beheer.

Beoogd resultaat

2011was het eerste jaar van dit driejarige project en de nadruk lag op het opzetten van de studie. Er zijn 20 onderzoeksgebieden van ieder ongeveer 100 ha geselecteerd die gelegen zijn in een brede band tussen Maastricht en Amersfoort. In het broedseizoen van 2011 (april-juli) heeft een broedvogelkartering plaatsgevonden. De resultaten van deze kartering gelden als uitgangssituatie aangezien in de voorafgaande winter het voedselaanbod voor akkervogels nog niet experimenteel verhoogd was.

In november 2011 zijn de eerste metingen uitgevoerd aan voedselbeschikbaarheid en voorkomen van akkervogels. Omdat het belangrijkste deel van de dataverzameling voor dit project (vanwege het onderwerp) niet eerder dan in de winter van 2011/2012 begon, zijn nog geen resultaten beschikbaar. De eerste voorlopige resultaten zullen naar verwachting in april 2012 beschikbaar komen.