Project

Versterking van fytosanitaire early warning systemen

Wat is er nodig voor een goed early warning systeem voor plantenziekten? De NVWA onderzoek dit momenteel . Het Landbouw Economisch Instituut onderzoek de hieraan gekoppelde vraag: welke kennissystemen over planten en ziekten zijn in Nederland, Europa en internationaal aanwezig en kunnen worden aangewend voor een early warning systeem?

Deze fytosanitaire kennis wordt nu niet altijd optimaal aangewend. Gezocht wordt naar een efficiëntere invulling en samenwerking, vooral wat betreft early-warning. De nVWA onderzoekt momenteel wat er nodig is om een goed functionerend early-warning systeem op te zetten. Gekoppeld hieraan is een ondersteunende generieke vraag:

 • Welke kennissystemen op gebied van planten en ziekten zijn in Nederland (Europa/internationaal) aanwezig en worden gebruikt voor een early-warning systeem?
 • Hoe is deze kennis verankerd (borging)?
 • Waar is de kennis functioneel afgeschermd (intellectueel eigendom, zo nodig ook publiek/maatschappelijk)?

Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van aanwezige kennisinfrastructuur rond ziekten en plagen, en verkenning van de mogelijkheden voor een gezamenlijk plan van aanpak ten behoeve van een verbeterd early-warning systeem.

Werkwijze

 • Beschrijving bestaande kennisinfrastructuur voor nieuwe invasieve plantenziekten en -plagen en het daarop gebaseerde early warning systeem, inclusief lacunes. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan bestaande Europese en internationale early warning systemen. Dit heeft plaatsgevonden via een deskstudie aangevuld met diepte-interviews
 • Analyse van incentives, lacunes en barrières in het kennissysteem voor het afgeven van een early warning
 • Diepte-interviews bij bedrijfsleven over kennis van fytosanitaire risico's
 • Synthese van de resultaten in rapportage
 • Presentatie en discussie in workshop met vertegenwoordigers van keuringsdiensten, NVWA en het bedrijfsleven

Resultaten

Resultaten
Beschrijving van wat een early warning systeem inhoudt. Een EWS bestaat uit de vier componenten:

 • Opbouwen van risicokennis
 • Monitoren van risico’s en waarschuwen bij dreiging
 • Verspreiding van kennis onder stakeholders
 • Effectief ingrijpen bij manifestatie van risico’s

De nadruk in het onderzoek ligt op monitoring van (nieuwe) risico's.

Beschrijving van het de huidige fytosanitaire early warning systeem: welke stakeholders maken daarvan deel uit? Welke rol hebben ze, met wie communiceren ze formeel en informeel enzovoorts

Analyse van de verbetermogelijkheden. De volgende drie sporen zijn onderzocht:

 • Bevorderen van meldingen die ondernemers doen bij keuringsdienst of NVWA
 • Screening van digitale informatie met webtool
 • Benutten van kennis van importeurs over risico’s voor plantgezondheid in land van herkomst

Met het derde spoor is verder gegaan om samen met het bedrijfsleven fytosanitaire platforms in te richten.

In een rapport is de verantwoording beschreven en aanbevelingen voor aanpassing kennisinfrastructuur en inrichting van een early warning systeem en een workshop met de toekomstige doelgroep.