Droogte

Project

Vervanging HELP-tabellen

Het project Vervanging HELP tabellen gaat de tweede fase in. In het STOWA-project 'Actualisatie schadefuncties voor de Landbouw' is fase 1 afgerond met een operationele SWAP-versie voor het kwantificeren van droogteschade, zuurstofstress (natschade) en zoutschade. Ook is het belang geschetst van koppeling met een gewasgroeimodel (WOFOST) en het meenemen van indirecte schade. In 2013 is vervolgens een plausibilteitstoets uitgevoerd. Daarna zijn we van start gegaan met fase 2: koppeling SWAP-WOFOST en toetsing (parametrisatie, calibratie en validatie).

Het einddoel van het project is een uniform en breed gedragen systeem voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengsten, ter vervanging van (op termijn) de huidige beschikbare systemen (STOWA, 2013).

Om dit doel te bereiken zijn meerdere fases afgesproken. In fase 1 is toegewerkt naar een operationeel instrument om directe droogteschade, natschade en zoutschade te berekenen. Dit is gebeurd voor gras en aardappel en de berekeningen resulteren in een effect op de gewasverdamping. Op basis van dit model SWAP met nieuwe modules is een concept voor een systeem ontwikkeld waarmee metarelaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengst kunnen worden afgeleid, voor zowel de huidige meteorologische condities, als die van het klimaat van de (nabije) toekomst. Via deze metarelaties kunnen grondwaterstanden, welke algemeen gemeten of gemodelleerd worden, eenvoudig vertaald worden naar opbrengstdepressies, zonder verdere tussenkomst van modellen.

Fase 2 heeft de volgende doelstellingen:

 1. Betrekken van een brede doelgroep bij het project door de opzet van internetcommunicatie over de vorderingen tot nu toe en zo beschikbaar stellen van de resultaten voor een brede doelgroep (o.a. waterschappen, provincies, drinkwatermaatschappijen)
 2. Realiseren koppeling SWAP met het gewasgroeimodel WOFOST tot een operationeel en getoetst simulatiemodel, geparametriseerd voor gras, aardappel en snijmaïs, teneinde opbrengstreductie te kunnen berekenen in plaats van alleen gewasverdampingsreductie.
 3. Afleiden complete set metarelaties, gebaseerd op SWAP-WOFOST, voor alle bodemtypen van de bodemfysische eenhedenkaart (BOFEK, Wösten et al., 2012), voor meerdere klimaatscenario’s en voor de gewassen gras, snijmaïs en aardappel.
 4. Actualiseren van de kennis over indirecte schade bij aardappel, maïs en gras inclusief structuurbederf en deze kennis geschikt maken voor opname in de schadeberekening.
 5. Realiseren koppeling SWAP-WOFOST met BBPR (BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee (Schils et al., 2007)) om indirecte schade en bedrijfsvoering mee te kunnen nemen bij de schadeberekeningen.

Producten

Aan het eind van fase 2 van 'Vervanging HELP-tabellen' worden de volgende producten opgeleverd:

 • Website met informatie over het project (informatie over fase 1, fase 2a en fase 2). Deze website zal een STOWA-website zijn met links naar de websites van alle partners binnen het project;
 • Operationeel en getoetst simulatiemodel SWAP-WOFOST voor gras, aardappel en snijmaïs;
 • Rapport over fase 2 als onderdeel van de route naar de WaterWijzer Landbouw (werktitel), waarin de in fase 2 uitgevoerde onderdelen zijn opgenomen. Dat betreft vooralsnog de beschrijving van het simulatiemodel SWAP-WOFOST en de toetsing van de modelresultaten. Tenslotte zal een doorkijk worden gegeven naar de volgende fasen van het project, waarin de nadruk zal liggen op berekening van opbrengsten van akkerbouwgewassen in gewasrotaties, de bijbehorende indirecte schade, mogelijk ook een aanvullende module voor zoutschade en een uitgebreide (regionale) toetsing.

Bij  voldoende mede-financiers zijn de producten ook:

 • Metarelaties voor natschade, droogteschade en zoutschade waarbij gewasopbrengstreductie wordt gegeven als functie van grondwaterkarakteristieken en zoutconcentraties in de wortelzone of het beregeningswater. Deze metarelaties zijn berekend met SWAP-WOFOST voor gras, aardappel en snijmaïs en alle 72 bodemtypes. De metarelaties zijn aan het eind van fase 2 beschikbaar via de website;
 • Technische koppeling SWAP-WOFOST-BBPR (nieuwe versie Waterpas), waarbij indirecte schade voor grasland en de melkveehouderij is opgenomen;
 • Eerste voorbeeldberekeningen met Waterpas voor bedrijfsniveau en een pilot voor een regionale toepassing.
 • Uitgebreidere rapportage over fase 2 met daarin ook de metarelaties berekend met SWAP-WOFOST. Ook zal het nieuwe Waterpas worden beschreven (koppeling SWAP-WOFOST-BBPR) en de daarmee uitgevoerde voorbeeldberekeningen en pilotstudie die zicht geven op de functionaliteit van de WaterWijzer Landbouw.

Publicaties