Project

Verwaarding reststromen eiwitten

Veel eiwitrijke (bij)producten van de voedingsmiddelenindustrie worden op grote schaal ingezet voor diervoeders. Bepaalde afzetstromen richting diervoeders komen echter te vervallen. Betere benutting van de grondstoffen en afvalstromen uit de voedingsmiddelenindustrie als voedseleiwit voor menselijke consumptie zou een grote duurzaamheidwinst betekenen.

Doelstelling

Verkennen van knelpunten en oplossingsrichtingen in voedselketens om huidige bijproducten en reststromen geschikt te maken voor eiwitrijke voedselproducten (en hoogwaardige niet-voedsel producten). Daartoe is gewerkt aan een beslissingsondersteunend systeem dat ondernemers helpt om laagdrempelig inzicht te geven in potentiële waardevolle toepassingen voor haar nevenstromen op basis van bestaande technologische kennis (in de regel ‘milde’ processen om hoogwaardige toepassingen mogelijk te maken. Hierbij is gericht op een “beslisboom”, omdat dit in overleg tussen het ministerie van EL&I/EZ, Food & Biobased Research, TNO, NIZO en enkele ondernemers als belangrijke motor wordt gezien om de ontwikkelingen te stimuleren.

Werkwijze

Dit project laat op een laagdrempelige manier zien hoe (eiwitrijke) reststromen van agro-food productie op een hoogwaardige manier kunnen worden benut. Daartoe wordt een web-applicatie ontwikkeld dat voor verschillende categorieën (rest)stromen verschillende procesketens beschrijft, inclusief voor- en nadelen, eisen aan materialen en eigenschappen van producten.

Resultaten

In het systeem is kennis van verschillende experts binnen Wageningen UR en van NIZO gecombineerd; hierdoor wordt een brede afdekking van materiaalcategorieën, procestypes en toepassingsvelden afgedekt.

De web-applicatie is nog in ontwikkeling.