Project

Veterinair antibioticagebruik in 2012

Het Ministerie van EZ wil de registraties van antibioticagebruik door het LEI (steekproef) en vanuit de diverse veehouderijsectoren enige tijd parallel laten lopen, tenminste over het gebruiksjaar 2012. Hierdoor is voor het jaar 2012 een vergelijking mogelijk van de uitkomsten uit de sectorsystemen met de LEI-steekproefbevindingen. Het Ministerie wil zich vervolgens zo snel mogelijk volledig gaan richten op de registratiesystemen van de sectoren, met analyses en rapportage door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Doelstelling

Doel van het project is vast te stellen wat de trends zijn in het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij, in totaal en specifiek bij varkens, vleeskuikens, vleeskalveren en melkkoeien. Er zal een volledige en gecontroleerde dataset met gebruiksgegevens over 2012 worden aangelegd, met van de kalverbedrijven alleen de gebruiksgegevens over de eerste helft van 2012. De beoogde rapportage heeft alleen betrekking op een schatting van het gebruik, op basis van gegevens over de eerste helft van 2012.

Aanpak en tijdspad

Monitoring van veterinair antibioticagebruik vindt plaats op steekproefbedrijven in het Bedrijven-Informatienet van het LEI. Voor monitoring in de vleeskalversector is er een aanvullende steekproef. Een schatting van het antibioticagebruik op basis van eerste halfjaar 2012 is in november 2012 afgerond. Vaststelling van de dataset betreffende het antibioticagebruik in geheel 2012 (exclusief vleeskalveren) is gepland voor juni 2013.

Resultaten (beoogd)

  • rapport over antibioticagebruik in 2012 op basis van eerste half jaar (november 2012)
  • dataset antibioticagebruik in geheel 2012 (juni 2013)

Publicaties

Publicaties van dit project zijn te vinden op de MARAN website.