Project

Virtual Quota Swaps - Internationaal uitwisselen van visquota

Terwijl de rol van informatie in het management van mariene bronnen aan het veranderen is, is er nog weinig bekend over informatief management in deze sector. Dit project draagt bij aan het beter in kaart brengen van de rol die informatie heeft in het beheer van mariene bronnen.

Doelstelling

In de literatuur over visserij is de theorie van informatief bestuur relatief nieuw. De praktijk van het uitwisselen van quota over de landsgrenzen heen is niet nieuw, maar het gebruik van informatie technologie in de Virtual Quota Swap (VQS) is een recente tactiek. Deze uitwisseling van quota is afhankelijk van formele en informele processen van informatie-uitwisseling tussen individuele vissers, visser-organisaties en (supra-) nationale overheden. Hoewel deze informatie-uitwisseling een steeds belangrijkere rol speelt in de efficiënte exploitatie en het duurzame beheer van mariene visbestanden, is er nog weinig bekend over deze informele informatie-uitwisselingsprocessen. 

Het voornaamste doel van dit onderzoek is dan ook om een beter inzicht te krijgen in de veranderende rol van informatie bij het beheer van mariene bronnen in het kader van de internationale uitwisseling van visserijrechten (in dit geval VQS in de Noordzee).

Beoogde resultaten

  • Een nieuw en innovatief theoretisch kader wordt ontwikkeld voor de analyse van de rol van informatie en informatieprocessen in het management van mariene bronnen, visserijbedrijven, instellingen en daadwerkelijke praktijken van informatief bestuur.
  • Richtlijnen voor bedrijven, producentenorganisaties en beleidsmakers, gebaseerd op de resultaten van de interviews en de evaluatie van de praktijk aan de hand van goede informationele bestuur-criteria.
  • Bijgewerkte richtlijnen voor bedrijven, producentenorganisaties en beleidsmakers, gebaseerd op resultaten van de praktische applicatie in een tweede case study van de richtlijnen aan de hand van goed informationele bestuur criteria.
  • Een of twee artikelen conform de standaarden van een peer reviewed tijdschrift. Zoals ‘Marine Policy’. De publicaties zullen gebaseerd worden op de ontwikkeling van het nieuwe theoretische kader en op de richtlijnen uit de multi-level case study.

Werkwijze

2012: Verschillende literatuurstudies zullen worden uitgevoerd om een passende en relevante theoretische achtergrond te ontwikkelen.
2013: Een case study en veldwerkervaring zullen worden uitgevoerd, waarbij het theoretische kader wordt toegepast om empirische ervaringen te krijgen.
2014-2015: een learning loop zal worden uitgevoerd met inbegrip van definities van richtlijnen gebaseerd op de eerste case study, gevolgd door implementatie van de richtlijnen in een tweede werkveld ervaring. Tot slot zullen de richtlijnen bijgewerkt en aangepast worden.