Project

Visserijstatistiek

Het verzamelen en rapporteren van visserijstatistiek vormt een onderdeel van de Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF). Hierin wordt aan de lidstaten opdracht gegeven om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewerken tot aggregaten en deze beschikbaar te stellen aan belanghebbende eindgebruikers.

Projectdoelstelling

Het verzamelen en analyseren van tijdreeksen met betrekking tot de activiteiten van de visserij. Deze analyses vormen samen met de biologische data vanuit de marktbemonstering, discardonderzoek en bestandsopnamen op zee de vierde pijler onder de jaarlijkse toestandsbeoordelingen. Daarnaast vormen deze analyses de basis voor diverse studies naar de effecten van visserij op het ecosysteem en voor de evaluatie van beheersmaatregelen.

Dit project ondersteunt andere projecten zoals marktbemonstering met betrekking tot dataleveringen en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe bemonsteringsmethodieken en methodieken om statistisch verantwoord schattingen te maken van de visvangst. Alle projectonderdelen behoren tot de strikte WOT taken.

Werkwijze

De verschillende projectonderdelen vormen gezamenlijk een compleet pakket met betrekking tot het verzorgen van de data-aanlevering aan gespecialiseerde werkgroepen, projecten en rapportages. Het opbouwen van kwantitatieve tijdreeksen van logboek en aanlandingsstatistieken, methodiek en databaseontwikkeling vereisen ieder een eigen aanpak in deelprojecten.

Projectresultaat

Het project visserijstatistiek levert tijdseries op voor gebruik in gespecialiseerde werkgroepen van bijvoorbeeld ICES en STECF. Ter ondersteuning van dit proces levert het project database- en methodiekontwikkelingen en het project ondersteunt diverse projecten en dataverzoeken door het leveren van data dan wel het faciliteren van onderzoek.

Producten

  • Ge├»ntegreerde database met spatio-temporele informatie over aanvoer en inspanning (VISSTAT);
  • Aanpassing VISSTAT met waar nodig additionele gegevens uit het elektronisch logboek ;
  • Ge├»ntegreerde database met gegevens over de biologische bemonstering van de visserij en visbestanden (Frisbe);
  • Bijdrage aan Regionale Database ontwikkeling;
  • Ontwikkeling van software voor de extractie van gegevens uit de databases, delen van kennis over accurate data extractie en kwaliteitswaarborging;
  • Extractie van gegevens ten behoeve van eindgebruikers (data calls);
  • Aanlevering van geaggregeerde informatie voor ICES werkgroepen;
  • Rapportage visserij-indicatoren voor vlootverslag.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.