Project

Vleermuizen in windmolenparken: warmtebeeldcamera's

Uit allerlei onderzoeken is bekend dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines en daarom spelen ze een belangrijke rol bij de ruimtelijke planning, vergunningverlening en de operatie van windparken.

Recent is aangetoond dat vleermuizen regelmatig voorkomen boven de Noordzee en dat een significant effect van offshore windparken op de over zee migrerende populaties niet uitgesloten kan worden.

Slachtofferonderzoek op zee is echter uitgesloten met conventionele methoden (het zoeken naar slachtoffers rond de mast). Onderzoek met warmtebeeldcamera’s lijkt daarom de aangewezen methode om er achter te komen in hoeverre er slachtoffers vallen op zee.

In dit project wordt een meetopstelling ontwikkeld waarmee het gedrag van vleermuizen bij windturbines kan worden onderzocht en waarmee uiteindelijk kan worden vastgesteld in hoeverre er slachtoffers vallen op zee, alsmede onder welke omstandigheden deze plaatsvinden.

Uiteindelijk dienen de resultaten van (o.a.) dit onderzoek te leiden tot een duurzame én kostenefficiënte productie van windenergie op zee.

Publicaties