Project

Voedselbossen

In Juli 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel naar buiten gebracht dat de bijdrage behelst van de Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) sector in het kaderprogramma van de 2030 Klimaat en Energie doelen. Het kaderprogramma als geheel zet een doel van minus 40% emissies in 2030 voor alle sectoren tezamen als onderdeel van het Parijsakkoord (European Commission 2016a: Regulation 479, UNFCCC 2015). Op 14 mei 2018 heeft de Europese Raad dit voorstel aangenomen In klimaatslim bos- en natuurbeheer gaat het om 3 zaken: 1) mitigatie aspecten van de maatregel, 2) adaptatie van het ecosysteem aan klimaatverandering, 3) behoud en versterking van duurzame productie. Daarbij wordt gekeken naar de hele keten van bos/natuur ecosysteem houtproducten - energie en beschouwt de hele balans inclusief energie en materiaal substitutie. Dit kan dus betekenen dat tijdelijk verlies van CO2 in het ecosysteem gecompenseerd wordt in bijvoorbeeld de bouwsector (verminderd gebruik van beton) of in de energiesector. Het totale effect is van belang.

Het Nederlandse bos en natuurbeheer kent veel uitdagingen mbt tot klimaatverandering, maatschappelijke veranderingen, waar de Klimaatenvelop op enkele ervan inspringt. Op die manier worden doelen gekoppeld en uitvoering in één lijn geplaatst met andere gewenste richtingen. Een aantal uitdagingen worden geadresseerd in de pilots van de klimaatenvelop Klimaatslim Bos, Natuur en Hout.

De breedte van maatregelen die in 2019 worden uitgevoerd is daarbij positief, maar is ook iets waar fragmentatie van projecten uit kan ontstaan. Dit is een continu aandachtspunt.
Het doel van de pilots in 2019 is om de gereedschapskist verder te vullen met pilots ter versterking van de klimaatmitigatie door middel van additionele maatregelen in de Nederlandse bos en natuurbeheer en houtketen; tevens een basis leggende voor de Klimaattafel Landgebruik binnen het Klimaatakkoord.
De pilots hebben tevens tot doel om uitdagingen als bovenstaande aan te gaan en te koppelen met daadwerkelijke CO2 vastlegging. Dit om witte gaten in de kennis te duiden en deels te vullen. Daarmee willen we kunnen duiden en testen hoe reëel de 0.63 + 0.18 Mton CO2/j als doel zijn en hoe goed die zijn te implementeren, nu en op termijn. Onderdeel is ook de financiële haalbaarheid van de verschillende maatregelen
De pilots bouwen voort op opgedane kennis uit het verleden; allen vallend onder Klimaatslim bos en natuurbeheer. Waar mogelijk wordt meer samenwerking gelegd tussen de projecten. De pilots zijn gericht op demonstratie: nieuwe opgedane ervaring en lering over o.a. technische en economische haalbaarheid wordt in de gereedschapskist verwerkt. Hiermee wordt een basis gelegd voor grotere uitrol in vervolgjaren. De pilots in 2019 zijn sterker gericht op lering trekken uit de ervaringen, de monitoring, de financiële en juridische constructies en de rapportagevereisten LULUCF en communicatie.

Publicaties