Project

Voedselveiligheid alternatieve eiwitbronnen

Vanwege de bevolkingsgroei en de opkomende markten zijn in de toekomst duurzame eiwitten in voedsel gewenst. Eiwitten van insecten, algen, zeewier, eendekroos, gras en koolzaad zijn mogelijke nieuwe bronnen om aan voedingsmiddelen toe te voegen. Naar verwachting komen deze nieuwe eiwitten ook in Nederland op de markt. Bedrijven hebben aangegeven dat er te weinig kennis is over deze innovatieve eiwitten in relatie tot voedselveiligheid en aan welke eisen voldaan moet worden. Deze aspecten belemmeren het op de markt brengen van producten van innovatieve eiwitten.

Beoogd doel is oplossingsrichtingen genereren op het gebied van voedselveiligheid om de marktintroductie van innovatieve eiwitten te ondersteunen. Het gaat hierbij om andere eiwitbronnen dan vlees in voedings- en voedermiddelen.

Het project draagt bij aan het vermarkten van nieuwe eiwitten en de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van innovatieve bedrijven die nu belemmeringen ervaren vanwege onduidelijke procedures vanuit wet- en regelgeving en onvoldoende kennis over voedselveiligheid. Het sluit aan bij verschillende projecten binnen Wageningen UR op het gebied van het produceren, extraheren en karakteriseren van innovatieve eiwitten zoals in KBII, Supro2 en Protin.

Werkwijze

Allereerst voerden de onderzoekers een literatuuronderzoek uit naar algemene en specifieke regelgeving die van toepassing is op het produceren en vermarkten van innovatieve eiwitten en hun afgeleide producten. Belemmeringen met betrekking tot voedselveiligheid om innovatieve eiwitten op de markt te brengen, zijn in kaart gebracht via literatuuronderzoek en gesprekken met veevoederfabrikanten, eiwitproducenten en voedingsmiddelenproducenten. Verder is een literatuuronderzoek verricht naar potentiële voedselveiligheidsrisico’s tijdens de productie van de eiwitten van insecten, algen (microalgen en zeewier), eendekroos en koolzaad.

Voor het zoeken naar oplossingsrichtingen voor het bedrijfsleven is samengewerkt met diervoederproducenten, producenten van nieuwe eiwitten, en kennisinstellingen en leerstoelgroepen van Wageningen UR. Voorbeelden zijn Livestock Research, Food & Biobased Research, LEI, lsg Productontwerpen en kwaliteitskunde en Entomologie.

Resultaten

Het project levert kennis op over wetgeving, belemmeringen, en oplossingsrichtingen op het gebied van veiligheid van innovatieve eiwitten als eiwitbron in voedings- en voedermiddelen. In twee publicaties is de verkregen kennis intussen beschreven. Verder zijn in samenwerking met het bedrijfsleven en Wageningen UR drie project- en programmavoorstellen opgesteld over voedselveiligheid van nieuwe eiwitten en het wegnemen van belemmeringen voor marktintroductie. Vervolgprojecten op het gebied van novel food dossiers en safety assessments zijn nodig om de werkelijke marktintroductie van de innovatieve eiwitten mogelijk te maken.

Publicaties