Project

Voorbereidingstraject nieuwe PPS Vitaal telen

Samen met de KAVB en Greenport D&B zal het positionpaper Vitale teelt verder uitgewerkt worden. Dit moet resulteren in 1 of meerdere projectaanvragen voor subsidie om verder onderzoek te kunnen doen aan een vitale teelt van bloembollen. Daarnaast zal dit budget ook gebruikt worden om een aantal pilots te kunnen doen als verkenning voor onderzoeksrichtingen.

Met het position-paper als uitgangspunt gaan we de mogelijkheden verder uitwerken. Dit doen we door samen met de stakeholders en verschillende doelgroepen (telers, technische bedrijven, toeleveranciers ed) brainstormsessies te organiseren met als doel out of the box innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Uiteindelijk zullen we hieruit een aantall actielijnen/cases halen die we verder gaan uitwerken in een projectidee voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het Ministerie van EZ of andere geschikte subsidiekanalen. Ook zullen er dan partners worden gezocht die financieel en inhoudelijk willen gaan participeren. Het organiseren van de bijeenkomsten en werven van stakeholders ligt bij de sector organisaties en greenport, uitwerking ligt bij PPO.

Doordat we het budget van de Greenport ( 15.000) combineren met budget van Wageningen UR ( 19.000 kennisbasis budget) komt er ruimte om al wat pilots of verkenningen daadwerkelijk in 2017 uit te voeren.

Publicaties