Project

Voorkomen van kantelpunten in bodemecosystemen

Doel van dit project is om voor landbouw- en natuurbeleid inzichtelijk te maken welke halfnatuurlijke bodemecosystemen gevoelig zijn voor kantelpunten. Bij het overschrijden ervan kunnen dergelijke systemen belangrijke ecologische diensten verliezen. Ook willen de onderzoekers weten onder welke condities kantelpunten optreden.

Ecosysteemdiensten, zoals waterberging, opslag CO2, buffering tegen klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, etc. zijn afhankelijk van de biologische componenten, zoals vegetatie. Deze componenten worden op hun beurt weer beïnvloed door a-biotische factoren, zoals de beschikbaarheid en geschiktheid van leefgebied, en klimaatsomstandigheden. De relaties tussen a-biotische factoren, biologische componenten, en de geleverde ecosysteemdiensten zijn lang niet altijd eenvoudig. Eerder onderzoek suggereert dat er diverse niet-lineaire verbanden en terugkoppelingen bestaan, die ertoe leiden dat er meerdere, alternatieve toestanden kunnen bestaan. In sommige gevallen zijn bepaalde toestanden behoorlijk stabiel, in andere gevallen kunnen kleine veranderingen grote gevolgen hebben. Dit onderzoek is erop gericht om te begrijpen hoe ecosysteemdiensten kunnen veranderen onder invloed van veranderingen in klimaat, landgebruik, etc., primair door wijzigingen in biologische componenten. Daarbij wordt expliciet naar ruimtelijke factoren gekeken.

Publicaties