Project

Voorkomen van vleermuisslachtoffers

Uit verschillende onderzoeken in Europa, Noord America en Zuid Afrika is gebleken dat windturbines op land grote aantallen vleermuisslachtoffers kunnen veroorzaken. Vleermuizen zijn beschermde dieren en spelen daarom een belangrijke rol bij de vergunningverlening en de operatie van windparken op land. Bij offshore windparken is dat nog niet het geval. Recent onderzoek laat echter zien dat vleermuizen regelmatig voorkomen in de Nederlandse offshore windparken. Het is dus niet uitgesloten dat er ook slachtoffers vallen op zee.

Vleermuisslachtoffers op land kunnen vastgesteld worden door het gebied rond de turbine af te zoeken. Op zee zullen slachtoffers met andere methoden moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld met een batdetector in combinatie met een warmtebeeldcamera’s en/of radar.

In het werkplan zal worden uitgewerkt op welke wijze slachtoffers kunnen worden vastgesteld in offshore windparken en op welke wijze de effectiviteit van mitigerende maatregelen kan worden vastgesteld.

Publicaties