Project

Vooronderzoek pilotexperiment schelpdierbanken Voordelta

De Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (UNK, 2013) van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) streeft naar herstel van schelpdierbanken, met name van platte oesters, op de Noordzee. Ter voorbereiding van een project over overleving, groei en voortplanting van platte oesters en mosselen in het Noordzeemilieu moeten eerst geschikte locaties worden gevonden. In dit project worden locaties verder geselecteerd aan de hand van gegevens over de abiotische omstandigheden en de aanwezige fauna.

De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) streven naar herstel van schelpdierbanken, met name van platte oesters, op de Noordzee.  Daarnaast is het herstel van diverse habitattypen, waaronder schelpdierbanken (mosselen en platte oesters), een van de doelstellingen van het project Natuurherstel Haringvliet, van een brede coalitie van natuurbeschermingsorganisaties. Welke locatie(s) in de Voordelta zijn geschikt voor het uitvoeren van een pilotexperiment voor aanleg van meerjarige, zichzelf handhavende schelpdierbanken? Hiervoor is een locatie keuze aan de hand van gegevens over luwte, diepte, stroming, zoutgehalte, bodemsamenstelling, aanwezigheid van overige schelpdieren en predatoren en randvoorwaarden i.v.m. vergunningen

Publicaties