Project

Vooronderzoek visserijdruk IJsselmeer

In dit vooronderzoek gaan onderzoekers na of voldoende gegevens beschikbaar zijn om de relatie tussen visserijdruk en omvang van de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer met voldoende zekerheid vast te stellen.

Doelstelling

Het ministerie van Economische zaken (EZ) is verantwoordelijk voor duurzame en gezonde visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer (Visserijwet). EZ wenst te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde schatting van een verantwoorde visserijdruk. Daarvoor is dit vooronderzoek van groot belang.

Een deskstudie moet uitwijzen of de relatie tussen visserijdruk en de omvang van visserijbestanden met zekerheid is vast te stellen.

Resultaten (beoogd)

De informatie met leiden tot een plan met een te volgen pad voor het bepalen van een verantwoorde visserijdruk in het IJsselmeer en Markermeer. Tevens volgt de keuze voor de beste beschikbare methodiek en eventueel een overzicht van nog ontbrekende informatie. Tot slot levert het vooronderzoek een activiteitenplan en kostenindicatie van het hoofdonderzoek op.

Het ministerie van EZ wil uiteindelijk weten wat in 2014 de maximale visserijdruk (welke boten, welk tuig, hoeveel dagen, welke vis, et cetera.) mag zijn om te komen tot gezonde en duurzame visbestanden.

Plan van Aanpak

Dit vooronderzoek loopt van januari tot en met maart 2013. Het betreft een deskstudie waarin:

  • uitgezocht wordt welke informatie relevant en beschikbaar is voor het bepalen van de relatie tussen visserijdruk en visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer;
  • een overzicht wordt gemaakt van de beschikbare methodieken voor het bepalen van een duurzame visserijdruk. Het onderzoek richt zich op de commercieel beviste vissoorten met uitsluiting van aal en spiering (eigen beheerplan). Onderzoekers gaan voor aal en spiering wel na welke gegevens nog wenselijk zijn voor de uitvoering van de beheerplannen.

Publicaties