Project

Vormgeving Parknatuur

In het verleden werden natuurterreinen vooral ingericht en beheerd op grond van ecologische overwegingen. Echter in de Natuurverkenning (NVK) streefbeelden ‘beleefbare natuur’ en ‘inpasbare natuur’ nemen de functies van natuur voor wonen, recreëren en werken een belangrijke plaats in.

Doelstelling

Deze multifunctionaliteit en verweving vergt een omslag in denken over de ruimtelijke inrichting van ons land.

Een belangrijk vraag is hoe een dergelijke soort natuur, hier parknatuur genoemd,  in de praktijk zou kunnen uit zien. Daar ligt een dubbele ontwerpopgave: een ruimtelijk ontwerp dat bestaand en nieuw opkomend recreatief, woon- en werkgebruik als uitgangspunt hanteert en hoe dergelijke parknatuur is te realiseren en beheren.

Werkwijze

2012

Keuze van drie studiegebieden:

  • binnenstedelijk,
  • een overgangsgebied tussen stad en land,
  • het buitengebied.

Het ontwerpend onderzoek tast af wat de mogelijkheden voor deze gebieden zijn en trekt conclusies die voor alle gebieden gelden.

2013

Onderzoek naar randvoorwaarden die nodig zijn voor realisatie van parknatuur door interactief proces met het beleidsmakers en initiatiefnemers, met name op lokaal niveau.

Resultaten 2012

  • Workshop ‘Klankbord Parknatuur’ op 28 augustus 2012.
  • Workshop ‘Actief beleven en benutten van natuur en landschap in Drenthe door burgers en ondernemers’  op 30 oktober 2012.

Beoogd resultaat

Gemeenten, ontwikkelaars en beheerders kunnen lering trekken uit de ontwerpen leren voor de realisering van concrete projecten.  De rijksoverheid en provinciale overheden kunnen uit dit project kennis halen over institutionele, juridische en organisatorische randvoorwaarden en de wijze waarop deze zo stimulerend mogelijk in te zetten zijn.

Publicaties