Project

Vragen over emissiereductie in de landbouw

De landbouw is een belangrijke bron voor emissies naar de lucht, de bodem en het water, zoals ammoniak, fijn stof, nitraat, methaan en lachgas. Deze stoffen zijn onderdeel van nationale beleidsdossiers, maar ook van internationale beleidsdossiers zoals klimaatsverandering, luchtkwaliteit en verzuring/vermesting. Nederland heeft op al deze dossiers internationale verplichtingen. Een belangrijk onderdeel van dit programma is onderzoek dat is gericht op normering in wet- en regelgeving.

Doelstelling

De landbouw is een belangrijke bron voor emissies naar lucht, bodem en water. Denk aan ammoniak, fijnstof, nitraat, methaan en lachgas. Deze stoffen vormen onderdeel van zowel nationale als internationale beleidsdossiers zoals klimaatsverandering, luchtkwaliteit en verzuring/vermesting. Nederland heeft op al deze dossiers internationale verplichtingen. Een belangrijk onderdeel van dit programma vormt onderzoek dat is gericht op normering in wet- en regelgeving. De belangrijkste kennisbehoefte is gericht op het faciliteren van kennis, methoden en instrumentarium voor de onderbouwing van luchtkwaliteitsdoelstellingen, en kennis voor de onderbouwing van wet- en regelgeving in relatie tot luchtkwaliteit.

Plan van Aanpak

In dit project worden vragen over de relatie tussen voer- en management(maatregelen) en emissie(reductie) van ammoniak onderzocht. Daarnaast is er ook aandacht voor kleine technische maatregelen en het uitrijden van mest. Zo mogelijk vindt vervolgonderzoek plaats van de in 2012 onderzochte voer- en managementmaatregelen in de verschillende diercategorieƫn.

Resultaten

Het beantwoorden van kennisvragen gericht op emissiereducerende maatregelen in relatie tot Natura 2000 en de daaraan gekoppelde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komen van de programmadirectie Natura 2000. In dit verband leven er veel vragen over de relatie tussen voer- en management(maatregelen) en emissie(reductie) van ammoniak. Er is daarnaast ook aandacht voor kleine technische maatregelen en het uitrijden van mest.

De doelgroep luidt medewerkers van centrale en regionale ministeries van EZ en I&M, provincies en gemeenten, nationale en regionale landbouworganisaties, productschappen, Bionext, adviseurs primaire sector, ondernemers in veehouderij, (toe)leveranciers bedrijfsgebouwen en inrichting, en onderzoekers van andere kennisinstellingen.

Publicaties