Project

Vrijloopstallen

Naar schatting zijn ca. 25 vrijloopstallen reeds gebouwd in Nederland en zijn vele ondernemers bezig met plannen. Het is nog onduidelijk welk type meest duurzaam is, met name wat betreft verminderen emissies van ammoniak en broeikasgassen.

Doelstellingen project

Welke gevolgen hebben de verschillende typen vrijloopstallen voor dierenwelzijn, diergezondheid, dierprestaties, levensduur vee, melkkwaliteit (contaminanten), economie en stallayout (landschap)?

Aanpak en tijdspad

Sinds 2011 worden de duurzaamheidsaspecten van drie praktijkbedrijven gemonitord wat betreft dierenwelzijn, diergezondheid, emissies van ammoniak en broeikasgassen in de stal, mestkwaliteit en emissies buiten de stal, contaminanten in bodemmateriaal & melk en economie & arbeid. EƩn van deze drie bedrijven (Wiersma) heeft een composteringsbodem met actieve beluchting. De andere twee bedrijven hebben een bodem met compostmateriaal van een composteringsfabriek (Groenewegen en Havermans). Door de begeleidingscommissie is aangegeven het extra onderzoek rond organische bodems te concentreren op de meest perspectiefvolle, namelijk composteringsbodem. Dat kan een bodem zijn met actieve beluchting in de vorm van blazen of zuigen of een poreuze bodem met veel bewerken van de toplaag. Daarnaast wordt op kleine schaal in 2012 geƫxperimenteerd met kunststofvloeren, gebaseerd op scheiden van feces en urine.

Resultaten

  • Op 8 praktijkbedrijven monitoren emissies, N-verliezen, welzijn, gezondheid, dagdoseringen 
  • Proefstalstatus voorbereiden en indienen voor meest perspectiefvolle 
  • Composteringstool actualiseren en valideren met experimenten 
  • Vervolg onderzoek melkkwaliteit i.s.m. NIZO 
  • (Ontwikkelen en experimenteren nieuwe vloeren i.s.m. Dairy Campus, pas vanaf 2014) 
  • Kennisverspreiding via rapporten, artikelen, website, studiedagen, symposium

Publicaties