Project

Vrijstelling scheurverbod Natura 2000

In het kader van de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB) is al het blijvend grasland in Natura-2000 gebieden aangewezen als ecologisch kwetsbaar. Dit betekent dat hiervoor een ploeg- en scheurverbod geldt per 1 januari 2015. De 2e Kamer heeft de Staatssecretaris verzocht met de Motie Geurts (26 407 nr. 111) voor specifieke gebieden waar het scheurverbod een belemmering is voor bedrijfsvoering en gebiedsontwikkeling,  een uitzondering te maken op het scheurverbod. Deze vraag komt specifiek naar voren in het gebied de Wieden. Deze motie roept de vraag op of er binnen Natura-2000 gebieden een nadere afbakening kan plaatsvinden van gebieden waarop het scheurverbod opgeheven zou kunnen worden, zonder daarbij de realisering van Vogelrichtlijn doelen in gevaar te brengen. Daartoe zullen de ecologische effecten van het scheuren van grasland op juridische gevolgen voor de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben worden beoordeeld. Ook zal worden verkend hoe het scheuren van grasland zich verhoudt tot de bepalingen voor soortbescherming van de Vogelrichtlijn.

Dit project beoordeelt of er binnen het Natura-2000 gebied Wieden het scheurverbod op blijvend grasland (geintroduceerd met de vergroening van het EUlandbouwbeleid) opgeheven zou kunnen worden, zonder daarbij de realisering van Vogelrichtlijn doelen in gevaar te brengen. Daartoe zullen de ecologische effecten van het scheuren van grasland op juridische gevolgen voor de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben worden beoordeeld.

Publicaties