Project

Vroege Signalering managementondersteuning diergezondheid

Goede technische resultaten zijn van doorslaggevend belang voor de rentabiliteit van een modern bedrijf in de intensieve veehouderij. Het tijdig en betrouwbaar beschikbaar hebben van goede informatie over de gang van zaken tijdens de lopende productieronde is daarbij van groot belang.

Doelstellingen project

Het ontwikkelen van signalerende (gezondheids-)kengetallen en indicatoren die tijdens de lopende productieronden het management attenderen op (mogelijk) een verminderde weerstand en/of aankomende. De indicatoren moeten toegepast kunnen worden in een praktische, beslissingsondersteunende tool voor ondernemers, waarin aandacht is voor de relevante actiewaarden, mogelijke redenen voor afwijkingen en interventiemogelijkheden.

Aanpak en tijdspad

Ontwikkeling van signalerende kengetallen

  1. Vraagarticulatie
    Middels een of meerdere workshops met experts en veehouders zal, afzonderlijk voor de pluimvee- en de varkenshouderij, worden vastgesteld welke processen tijdens de lopende productieperiode in aanmerking komen om te worden bijgestuurd in geval van (aankomende) gezondheidsproblemen en welke gegevens/indicatoren daarbij relevant zijn. Gebaseerd op de uitkomsten van de workshops wordt middels deskstudie en expertanalyse per sector nagegaan welke gewenste gegevens binnen de bestaande varkens- en pluimveehouderijpraktijk al voorhanden en bruikbaar zijn, welke ontbreken (toekomstig onderzoek) en welke processen het meeste perspectief bieden om bijgestuurd te gaan worden (o.a. met het oog op uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit).    
  2. Ontwikkel- en testfase
    Op basis van de resultaten van fase 1 wordt een selectie van potentiële signalerende gezondheidskengetallen/-indicatoren gemaakt die in en met de praktijk verder worden ontwikkeld en getest (VIC Sterksel, een of meer praktijkbedrijven/-netwerken). Waar mogelijk wordt aangesloten bij reeds lopende initiatieven (o.a. cockpitproject Sterksel, …). 

Op basis van de resultaten van fase 1 van het project wordt na een go-no go moment met de begeleidingscommissie verder gewerkt aan het inpassen van de relevante signalerende kengetallen in een beslissingsondersteunend systeem en doorontwikkeling in de praktijk (fase 2). In 2014 wordt de tool overgedragen aan de praktijk en wordt inbedding ervan in bestaande (kwaliteits-)systemen zoals IKB actief bevorderd (fase 3).

Resultaten

  • Verslag van een workshop met onderzoekers en bedrijfsleven over relevante bedrijfsprocessen en gewenste signalerende (gezondheids-)kengetallen;
  • Rapport met een selectie van relevante bedrijfsprocessen, ontwikkelde signalerende kengetallen en de ervaringen ermee op proefbedrijven/enkele praktijkbedrijven/-netwerken.