Project

WURKS

Het verbeteren van de leefbaarheid van steden en dorpen en de gezondheid van de bewoners staat hoog op de agenda. Tegelijk moet ook de stedelijke inrichting worden aangepast aan de uitdagingen door de klimaatverandering (adaptatie) en ook worden gewerkt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de stad (mitigatie). Nature based solutions zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel.

De laatste jaren is er een grote ontwikkeling in de kennis en innovatie rond de inzet van nature based solutions voor de uitdagingen in een stedelijke omgeving. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek dat plaatsvindt in de koepel Groen voor een gezonde leefomgeving van de topsector T&U. Belangrijke deelonderwerpen hierbij zijn: Ecosysteemdiensten van stadsbomen, met name reductie van hitte en hittestress en verbetering van de waterhuishouding. Groen in de openbare ruimte voor welbevinden/gezondheid (stressreductie, ruimte voor ontmoeten, ruimte die uitnodigt tot bewegen). Een groene en aantrekkelijke inrichting van de buitenomgeving van scholen, om scholieren te verleiden naar buiten te gaan. Groen in de openbare ruimte voor een aantrekkelijke en activerende woonomgeving zodat ouderen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen (zie bijv. topsectorproject Groen voor grijs). Meetbaar maken van de maatschappelijke baten van klimaatadaptatie. Interactieve tools voor de schets van een klimaatadaptief ontwerp van de stad Productie van biomassa uit bomen en groenresten voor de inzet in de biobased economy, lokale/regionale energie- en warmte-opwekking, alsmede de effecten op de balans van broeikasgassen door opname en uitstoot. Innovaties op het vlak van nature based solutions zijn van groot belang voor de maatschappij in het algemeen en voor het groene bedrijfsleven dat bij de implementatie ervan betrokken is. Zij helpen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen (de sustainable development goals van de UN) die Nederland heeft overgenomen.

In het kader van professionalisering van de sector en lifelong learning is het van belang dat concept Naturebased solutions wordt uigezet in groene onderwijs en bedrijfsleven. Hiertoe wordt samengewerkt met Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving