Project

Waarom minder flamingo’s bij Gotomeer?

Dit onderzoek was gericht op de oorzaak van de afwezigheid van flamingo's in Goto sinds 2010. Een mogelijke verklaring wordt gevormd door de vervuiling van het Gotomeer als gevolg van de petrochemische brand bij de BOPEC faciliteiten in het najaar van 2010. Voor deze brand gebruikten ongeveer 400 flamingo’s Goto als foerageerplek. Sinds 2010 worden ze hier niet meer waargenomen. Toevalligerwijs volgde kort na de brand een periode van enkele weken met extreme regenval . Ook dit kan mogelijk een reden zijn voor de afwezigheid van de flamingo’s.

Het onderzoek richtte zich op :
  • Ecologische aspecten (effect van extreme regenval en voedselaanbod)
  • Chemische aspecten (aantoonbare verontreiniging als gevolg van de brand )
  • Toxicologische aspecten ( mogelijke effecten van aanwezige verontreinigingen)

Op basis van deze studie wordt verondersteld, dat de toxiciteit van de aanwezige stoffen  verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de milieu impact in Goto. Causale relaties ontbreken, zodat dit niet bevestigd kan worden. De conclusies van de afzonderlijke onderdelen bieden echter voldoende indirect bewijs voor de conclusie dat toxicologische effecten bepalend zijn voor de impact op de voedselbeschikbaarheid voor flamingo’s in Goto. Kortom, de afwezigheid van flamingo’s is een resultaat van gebrek aan voedsel.

De reden voor het gebrek aan voedsel is waarschijnlijk een consequentie van de BOPEC brand die heeft geresulteerd in verhoogde PFOS concentraties in Goto die de macrofauna gemeenschap beïnvloed hebben. In elk geval is duidelijk dat regenval geen verklarende factor is voor de langdurige afwezigheid van flamingo’s.

Publicaties