Project

Waddengebied (2e tranche)

Juridisch rapport: Wet- en regelgeving is kaderstellend bij het introduceren van innovatieve fysiekruimtelijke en bestuurlijke maatregelen, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen. Voor beide typen maatregelen is het van belang om voorafgaand inzicht te krijgen in de vaak complexe en gefragmenteerde wet en regelgeving die van invloed is op het waddengebied. Via een dergelijke inventarisatie kunnen voortijdig knelpunten worden geïdentificeerd en kansen worden benoemd. Het uitgangspunt is dat een vroegtijdig begrip van de mogelijke wettelijke knelpunten en kansen het verloop en uitkomst van het adaptatieproces ten goede komt.

Kwelder governance: Kwelders kunnen een rol spelen bij de waterveiligheid. Welke locaties kansrijk zijn om kwelders voor waterveiligheid in te zetten wordt zichtbaar op kaart. Deze kaart komt in het begin van het vierde kwartaal 2012 beschikbaar. Wanneer een locatie kansrijk blijkt te zijn beginnen er vervolgvragen te leven. Wie spelen een rol bij het beheer van een kwelder? Welke partij is verantwoordelijk?

Pilot Dollard: In het kader van de 3e toetsronde zijn een aantal primaire keringen langs de Wadden en de Dollard afgekeurd. Een deel daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van waterschap Hunze & Aa’s. Het Deltadeelprogramma Waddengebied, met name het waterschap Hunze en Aa’s, heeft het verzoek om de haalbaarheid van innovatieve dijkconcepten als een pilot locatie langs de Dollard in haar beheersgebied te onderzoeken.

Resultaten

Voor het kwelder onderzoek is een eerste concept rapport gemaakt op basis van beschikbare documentatie in December 2012.

Voor het juridische rapport is samenwerking gezocht met andere medewerkers van WUR en is informatie verzameld over bruikbare handboeken.

Voor de pilot Dollard is een symposium voorbereid in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa's. Het symposium vindt begin 2013 plaats. Door een conflict tussen het ministerie van EZ en Deltares wordt dit onderzoek vertraagd.

Omdat de gunning pas in november 2012 definitief was is een deel van het werk in NAPRO voor 2013 gepland.

Publicaties