Project

Waddenzee trilateraal broedvogels

Eén van de kenmerkende soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid voor heeft en waar een grote achteruitgang is geconstateerd betreft de scholekster. De Nederlandse overheid is daarom voornemens het Centre for Avian Population Studies (SOVON) een dieper gravend onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken daarvan.  In dit BO-project wordt aan dit doel bijgedragen door middel van het aanhaken bij (cofinanciering van) het grotere project van SOVON. 

Eén van de kenmerkende soorten waarvoor Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft en waar een grote achteruitgang is geconstateerd betreft de scholekster. De Nederlandse overheid is daarom voornemens het Centre for Avian Population Studies (SOVON) een diepgravend onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken daarvan. In dit BO-project wordt aan dit doel bijgedragen door middel van het aanhaken bij het grotere project van SOVON. 

De scholekster verkeert in een slechte staat van instandhouding, er is sprake van een negatieve trend. Wat zijn daarvan de oorzaken? Kan een geschikte methode worden ontwikkeld waarmee de cumulatieve effecten op de scholekster van allerlei menselijke ingrepen in kaart kunnen worden gebracht en gekwantificeerd?

Eén van de speerpunten van het Nederlands voorzitterschap van de Trilaterale Waddenzeesamenwerking in de periode 2014-2018 is de aanpak van de negatieve trend in aantallen broedvogels in de Waddenzee. De verwachting is dat op basis van de resultaten van dit project geëigende maatregelen daarvoor kunnen worden ontwikkeld.

Publicaties