Project

Wanneer is een geitennavel heel

Dieren die voor economische doeleinden worden vervoerd moeten geschikt zijn om het vervoer zonder noemenswaardige aantasting van gezondheid en welzijn te doorstaan. Pasgeboren dieren zijn per definitie kwetsbaar, daarom gelden voor deze dieren speciale regels voor de vervoerswaardigheid.  

Dit project beoogt naast een beknopte literatuurscan de toestand van navels van geitenlammeren vanaf de geboorte tot een leeftijd van minimaal 14 dagen op een drietal praktijkbedrijven (circa 50 dieren per bedrijf) nauwkeurig vast te leggen, en tevens op een gestandaardiseerde manier fotos te maken van de navels. Dit is van belang om objectief vast te kunnen stellen of geitenlammeren geschikt zijn om vervoerd te worden. Medewerkers van de NVWA belast met handhaving hebben de indruk dat in de pratkijk geregeld niet geschikte (te jonge) geitenlammeren worden vervoerd. Cruciaal voor de uitvoering is medewerking van praktijkbedrijven (zoals toegang verlenen, ondersteunen dataverzameling o.a. door identificeren van lammeren en niet voortijdig afvoeren van lammeren die wel zijn beoordeeld maar die nog geen 14 dagen oud zijn). Ook moet er op deze bedrijven een voldoende groot aantal lammeren in een beperkt tijdsbestek worden geboren (geboortegolf). Voor een representatief beeld is ook van belang dat de verzorging van de jonge lammeren vergelijkbaar is met de normale gang van zaken op het bedrijf.

Publicaties