Project

Waste4more

Binnen een circulaire economie zullen we afval zoveel mogelijk moeten hergebruiken. Een lastige maar belangrijk (wat betreft volume) type afval zijn de post- consumer kunststof verpakkingen. De vraag naar kunststoffen bedroeg in Europa in 2014 47.8 miljoen ton waarvan 39.5% (18.9 miljoen voor verpakkingen). Het grootste deel van deze verpakkingen wordt door consumenten afgedankt. Zowel in Nederland als in Europa neemt de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen sterk toe. Het blijft nog wel een uitdaging om dit verpakkingsafval goed te sorteren en zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Verpakkingsontwerp, inzamelingsmethode, sortering en (mechanische) opwerking spelen hierbij allemaal een belangrijke rol.

In Waste2plastic en Waste4more 2016 zijn (recycling) methodes ontwikkeld, is literatuur gezocht, zijn samenstellingen gemeten en eigenschappen bepaald en is veel interactie geweest met belangrijke spelers in Nederland op het gebied van mechanische recycling. In 2017 wordt dit werk doorgezet met als speerpunten het ontwikkeling van kwaliteitsparameters en normen voor post consumer kunststoffen die uit gaan van de toepassing (en niet van de samenstelling). Ook worden methoden ontwikkeld om post consumer kunststoffen zodanig (optimaal) te verwerken dat toepassing in hoogwaardiger producten (liefst verpakkingen) mogelijk worden. Goede robuuste meetmethodes zijn hierbij noodzakelijk ook om de veiligheid van producten (mogelijke schadelijk contaminaties) te garanderen.

Samenvatting

Post-consumer plastic afval wordt gesorteerd in diverse producten; HDPE, PP, PET, Film en mengkunststoffen. Deze producten worden op dit moment beoordeeld op samenstelling (DKR richtlijnen) maar daarbij is onvoldoende aansluiting bij kwaliteitsnormen die noodzakelijk zijn voor de toepassing in een nieuw product. Onafhankelijk van de inspanningen die geleverd worden blijven gesorteerde kunststoffen mengsels. Binnen diverse projecten (met name binnen TIFN) heeft Wageningen Food & Biobased research een goed inzicht gekregen in de actuele samenstelling van post-consumer kunststoffen en de bandbreedte van de variaties. Echter, de invloed van diverse typen vervuiling op de kwaliteit van het post consumer kunststoffen is onvoldoende bekend. Zo heeft wellicht een vervuiling van 5% PP in HDPE een minder groot effect hebben dan 1% PS in HDPE. Ook is bekend dat zelfs minime hoeveelheden PVC desastreus zijn voor de kwaliteit van PET. Los van kunststof vervuilingen bevatten post-consumer plastics een significante hoeveelheid organische vervuiling die aanleiding geeft tot zogenaamde “black-spots” maar ook geur. Ook is het niet ondenkbaar dat post-consumer kunststoffen incidenteel schadelijke stoffen bevatten.

Dit project heeft als doel:

- mogelijke vervuilingen en huidige samenstellingen te vertalen in kwaliteitsnormen.

- optimale verwerkingsmethoden te ontwikkelen

- meetmethodes te optimaliseren (samenstelling)

Dit moet het mogelijk maken in de toekomst recyclaten in te zetten in hoogwaardiger producten en zullen de hoogst haalbare producten en productieprocessen worden gedefinieerd. Daarbij is het doel een sterke onderzoeksgroep op te bouwen die goed is aangesloten bij de belangrijkste spelers op het gebied van de kunststoffen, recycling en normering waaronder de NRK, KIDV en NEN.

Publicaties