Project

WaterNexus

Waterschaarste en daaraan verwante problemen zoals bodemverzilting in de landbouw en recreatie (bijv. golfbanen) zijn een wereldwijd ontsporend probleem. Als meer regenwater kan worden opgeslagen jaarrond, in de bovenste bodemlagen, kan een substantiële verbetering in het groeiseizoen worden bereikt.

In dit project wordt een PhD-student begeleid die zijn/haar promotieonderzoek doet in het kader van onderzoeksprogramma WaterNEXUS.

Onderdeel iDRAIN, dat hier aan de orde is, is gericht op de ontwikkeling van geautomatiseerde, anticiperende drainage/subirrigatiesystemen die op afstand bediend kunnen worden. De anticiperende werking betekent dat de weersverwachting (droog/nat/buien etc.) wordt gebruikt om te allen tijde een optimale grondwaterstand te handhaven, eventuele verzilting zo goed mogelijk te onderdrukken en de opslag van zoetwater in de ondergrond te allen tijde te optimaliseren.

Percelen met landbouwkundig en/of recreatief gebruik worden dankzij deze ingreep minder kwetsbaar voor de steeds grilliger verlopende periodes met (te) nat en (te) droog weer, met alle schade die hier het gevolg van is.

Meer over dit project: