Project

Waterverstrekking pluimveetransport

Bij het transport van pluimvee geldt de wettelijke verplichting dat bij een transportduur van meer dan 12 uur aan dieren verplicht drinkwater moet worden verstrekt. Daarnaast zijn er Europese regels ten aanzien van maximale toegestane periode zonder voer. Het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan inzicht te krijgen in de bestaande praktijk.

Doelstellingen project

De doelstellingen van het project zijn:

  • inzicht te krijgen in de bestaande praktijk met betrekking tot waterverstrekking op transporten langer dan 12 uur
  • hoe met de eis van het geven van passend voeder in de praktijk wordt omgegaan.

Om een deel van deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn onderstaande onderzoeksvragen voor 2013 gedefinieerd:

  1. Hoe zien de transportstromen voor pluimvee eruit voor wat betreft aantal transporten, gemiddelde transportduur, eindbestemming en aantal transporten langer dan 12 uur (voor verschillende diercategorieën: vleeskuikens, eendagskuikens, opfokleghennen, opfokouderdieren, uitgelegde hennen, uitgelegde vleeskuikenouderdieren)?
  2. Inventarisatie van de wijze waarop de dieren op transporten van langer dan 12 uur van water worden voorzien, en de praktijkervaringen hiermee.

Aanpak en tijdspad

In 2013 zal informatie verzameld worden middels literatuurstudie en interviews met mensen uit de sector (transporteurs) en mensen van de NVWA . Dit zal voor een deel door een stagiaire uitgevoerd worden, onder begeleiding van EZ en WUR-LR. Eind 2013 zal WUR-LR een rapport opleveren over dit deel van het onderzoek. Indien mogelijk zullen in 2014 verdere onderzoeksvragen op behorend bij de geformuleerde doelstellingen opgepakt worden. Zie hiervoor het volledige projectplan 2013-2014.

In 2013 staan de volgende onderzoeksvragen op het programma:

  1. Transportstromen
    In kaart brengen hoe de transportstromen pluimvee lopen (aantal, duur, bestemming), in samenwerking met NVWA en door het doen   van interviews in de sector. Hierbij wordt geprobeerd om dit in kaart te  brengen voor alle diercategorieen pluimvee: vleeskuikens,   eendagskuikens, opfokleghennen, opfokouderdieren, uitgelegde hennen,   uitgelegde vleeskuikenouderdieren
  2. Inventarisatie waterverstrekking in de praktijk op basis van interviews
    Inventarisatie  met behulp van interviews naar de praktijk van waterverstrekking aan pluimvee tijdens transport.

Resultaten

Het rapport dat begin 2014 in concept wordt opgeleverd aan opdrachtgever zal een korte literatuurstudie bevatten, een overzicht van de transportstromen en een samenvatting van de resultaten van de gehouden enquêtes.