Project

Waterzuivering door inheemse zouttolerante planten

Dit project heeft als doel om kwantitatieve kennis te genereren over de capaciteit van inheemse zouttolerante planten voor het zuiveren van brak water, belast met nutriënten. Een bakkenexperiment is onderdeel van onderzoek.

In vergelijking met zoetwater-zuiveringsmoerassen (helofytenfilters, treatment wetlands) is er een grote kennisleemte op het gebied van zuiveringscapaciteit van inheemse zouttolerante planten. Dit project heeft als doel om kwantitatieve kennis te genereren over de capaciteit van inheemse zouttolerante planten voor het zuiveren van brak water, belast met nutriënten.

Aan de zilte randen van Nederland en in laaggelegen kustgebieden elders kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen dat afkomstig is van gangbare agrarische bedrijven of van nieuwe zilte teelten. Zilte zuiverende moerassen leveren schoon brak water aan kwetsbare estuaria en aan kustwateren benedenstrooms. Zo maken ze van ‘zout op het land’ (groeiende realiteit gegeven klimaatverandering) een nieuwe kans in plaats van een bedreiging.

Plan van Aanpak

Om precies vast te stellen welke zuiveringsefficiënties te verwachten zijn bij inheemse zilte planten onder Nederlandse klimaatcondities, voeren de onderzoekers een bakkenexperiment in de kas uit. Gedurende 2,5 maand (voorjaar/vroege zomer 2013) meten onderzoekers aan de hand van het verloop van de nutriëntenconcentraties in het water en van metingen van de biomassaproductie de zuiveringsefficiënties van drie Nederlandse plantensoorten. De te testen soorten zijn zeebies, zeeaster en Engels slijkgras. Binnen dit project werkt Alterra samen met Royal Haskoning DHV.

Resultaten

De voorlopige resultaten zijn op 23 september 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd aan de projectverantwoordelijke voor het Kustlaboratorium dat momenteel door Stichting Het Zeeuwse Landschap in Zeeland ontwikkeld wordt (zie http://www.kustlaboratorium.nl/).

Het manuscript voor een Engelstalig peer-reviewed wetenschappelijk artikel (short note):

De Lange H.J. & Paulissen M.P.C.P. Efficiency of three halophyte species in removing nutrients from saline waste water: A pilot study.To be submitted to Ecological Engineering.