Project

Weerbaar wortelmilieu

De maatschappij vraagt om een verminderd middelengebruik en gebruik van hernieuwbare meststoffen in de (glas)tuinbouw. Weerbaarheid van het wortelmilieu tegen ziekten en plagen, verlaagt het gebruik van chemische gewasbescherming sterk. Vollegrondonderzoek en publicaties in Nature laten zien dat een focus op activiteitmetingen en functionele groepen beter toepasbare kennis over weerbaarheid levert dan een focus op individuele micro-organismen. Met organische meststoffen en toevoegingen worden functionele groepen bovendien stuurbaar.

Doel

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze van substraateigenschappen en toevoegingen, kan worden verhoogd. Organische meststoffen zijn een belangrijke vorm van de bedoelde toevoegingen.

Vernieuwing

De focus zal liggen op het gebruiken van functionele groepen en activiteitmetingen om weerbaarheid beter meetbaar, stuurbaar en voorspelbaar te maken. Voor glastuinbouw en teelt op substraat is die focus vernieuwend en ook noodzakelijk omdat door enkele wezenlijke verschillen met bodems directe kennisoverdracht niet kan. Een functionele groep bestaat uit alle soorten micro-organismen die een gewenste actie verrichten (bijvoorbeeld de productie van schimmelremmer of de afbraak van een signaalstof). Een activiteitmeting bepaald hoe snel deze actie verloopt onder praktijkomstandigheden. Deze focus is effectiever dan de huidige nadruk op individuele soorten en aantallen die in het veld gevoelig blijken voor afname van aantallen of lage activiteit vertonen. Ook vernieuwend is het kweken van gewenste functionele groepen met specifieke organische voeding en omstandigheden als pH en vochtgehalte. Het inzicht in de van processen onder veldomstandigheden, maakt het mogelijk een voorspellende tool te bouwen.

Impact

Dit project leidt voor de sector naar verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming, en draagt bij aan het effectiever gebruiken van organische meststoffen en toedieningen. Dit betreft uitdrukkelijk ook de gangbare niet biologische- teeltsystemen. Voor de maatschappij past de verlaagde inzet van chemische gewasbescherming, en ook het breder gebruik van hernieuwbare (organische) meststoffen, bij de gewenste kringlooplandbouw. Voor de wetenschap levert het tegelijk voeden van planten en micro-organismen beter geïntegreerde kennis van weerbaarheid. Voor alle stakeholders is van belang dat de kennis wordt gebundeld in een tool die, op basis van koolstofafbraak en beschikbaarheid van stikstof, water, voeding en zuurstof, de ontwikkeling van functionele groepen voorspelt. De tool maakt het namelijk mogelijk ook andere teeltsystemen te beoordelen.

Publicaties