Project

Welke informatievoorziening past bij gedecentraliseerd natuurbeleid?

In 2013  is een kader geschetst van wat een systeemverantwoordelijke aan informatie nodig heeft en er is op hoofdlijnen gekeken naar wat er op dit moment al beschikbaar is. Dit jaar wordt het uitgangspunt van systeemverantwoordelijkheid losgelaten en gekeken naar het natuurbeleid en de evaluatie ervan in zijn geheel (uitgaande van de verschillende doelen en bestuurlijke lagen). PBL heeft de opdracht gekregen om de komende jaren voor EZ en IPO de evaluatie van het Natuurpact in een interactief proces met rijk en provincies uit te werken en uit te voeren.Het Natuurpact is een verzameling afspraken tussen het kabinet Rutte II en de provincies en vormteen ‘plus’ bovenop de afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur. De vastgestelde richting en afspraken zijn niet vrijblijvend. De staatssecretaris heeft met de provincies afgesproken om deze samen te bewaken, iedere drie jaar te evalueren en zo nodig bij te stellen. Om het proces van evalueren en bijstellen goed in te richten, is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om de voortgang regelmatig (ex durante) te evalueren op basis van monitoringgegevens. Daarbij gaat het primair om de bereikte kwalitatieve doelen.

Het Rijk heeft de laatste 30 jaar op diverse gebieden taken gedecentraliseerd naar medeoverheden of overgelaten aan de markt, zo ook in het natuurbeleid. Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is gedecentraliseerd en provincies moeten het natuurbeleid vormgeven en uitvoeren. Wel blijft het rijk systeemverantwoordelijke. Vraag is welke vorm van informatievoorziening past bij deze rol.

Onderliggende vragen zijn:
  •  Welke ervaringen zijn er op andere beleidsterreinen over met informatievoorziening bij decentralisatie?
  • Welke informatie heeft het rijk nodig om de rol als systeemverantwoordelijke te vervullen?
Doel van het project is inzicht krijgen in een robuuste en haalbare vorm van informatievoorziening over natuur bij gedecentraliseerd natuurbeleid en systeemverantwoordelijkheid van het rijk.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  • Project definiĆ«ren
  • Wetenschappelijke verkenning uitvoeren
  • Verkennen verschillende beleidsterreinen
  • Synthese maken
  • Terugkoppelen bevindingen

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:
  • Wetenschappelijk paper
  • Interne notitie