Project

Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren

Op basis van de nadrukkelijke (kennis)behoefte in het onderwijs en werkveld levert Wageningen UR met dit project vooral een bijdrage aan het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van MBO dierverzorging en -paraveterinair op het gebied van welzijn en gezondheid van gezelschapsdieren. Nadruk ligt op verhogen van de vakkennis en professionalisering van docenten. Hiervoor wordt enerzijds lesmateriaal ontwikkeld rondom duurzame fokkerij voor het Mbo-groen in het kader van de herziene kwalificatiestructuur, anderzijds wordt inhoud gegeven aan vakbekwaamheid, door een handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten op te stellen.

Module ‘Duurzame fokkerij’

De module die in dit project is ontwikkeld is onderdeel van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen van het Ontwikkelcentrum die voor het Mbo-groen wordt ontwikkeld in het kader van de herziene kwalificatiestructuur. De module Duurzame fokkerij sluit aan bij het kwalificatiedossier Dierverzorging, thema Voortplanting. Verder is er aansluiting bij de kerntaken in het profieldeel die betrekking hebben op het begeleiden van het voortplantingsproces en het opstellen van een fokplan.

Handleiding Certificeerbare Eenheid Herpeten

De vakbekwaamheidseisen waaraan een handelaar, een (hobby)fokker of ondernemer/verkoper die bedrijfsmatig dieren moet voldoen staan in het brondocument wettelijke eisen gekoppeld aan het Besluit houders van dieren. Voor elke diergroep zijn de extra eisen in een Certificeerbare Eenheid (CE) opgenomen. Dat maakt dat het cursorisch onderwijs na het behalen van de CE ook een officieel certificaat kan aanbieden. Om tot uniforme en inhoudelijk sterke lespakketten voor herpeten te komen, als keuzedeel binnen de dierverzorgingsopleidingen en cursorisch voor de detaillist, is in het project een handleiding CE herpeten opgesteld. Hiervoor zijn de leerdoelen uit het brondocument nader uitgewerkt.“

Publicaties