Project

Werkgroep lager RE in het rantsoen

De Nederlandse melkveehouderij moet bijdragen aan verminderen van de ammoniakemissie. Onder andere via het rantsoen van melkvee. Dit project ondersteunt LNV in dit streven.

De Nederlandse melkveehouderij moet bijdragen aan verminderen van de ammoniakemissie. Onder andere via het rantsoen van melkvee. Dit is niet eenvoudig omdat het rantsoen van de dieren niet 100% betrouwbaar en borgbaar vast te stellen is. Het ministerie van LNV moet in 2020 wel een afsprakenkader (wellicht convenant) opleveren met als doel reductie van de ammoniakemissie via verlaging van het eiwitgehalte in het voerrantsoen (m.n. melkvee, maar ook varkens en in nog mindere mate kippen). Hierbij heeft het ministerie ondersteuning nodig van het bedrijfsleven en van experts van WUR.

Publicaties