Veiligstellen genetische diversiteit bomen en struiken in ex situ collecties. Wetenschappelijke ondersteuning.

Project

Wetenschappelijke onder steuning genenbank bomen en struiken

De genenbank bomen en struiken is van groot belang voor de realisering van overheidsbeleid m.b.t. landschap, duurzaam bosbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Het Staatsbosbeheer beheert de nationale genenbank voor bomen en struiken, waarin momenteel 26.707 bomen en struiken van 4678 verschillende genotypen en 57 autochtone soorten zijn opgenomen en die is aangelegd op een oppervlakte van 47 ha. Sinds de oprichting ervan in 2004 levert het CGN een bijdrage aan de verdere opbouw van de genenbank voor bomen en struiken.

Dit project levert ondersteuning aan Staatsbosbeheer bij het beheer van en de informatievoorziening over de genenbank van inheemse bomen en struiken ten behoeve van een optimale instandhouding van inheemse bomen en struiken als de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde inspanningen gericht op behoud van genetische diversiteit.

De genenbank bomen en struiken is van groot belang voor  het overheidsbeleid m.b.t. landschap, duurzaam bosbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Dit project draagt eraan bij dat zoveel mogelijk oorspronkelijk, aan de Nederlandse omstandigheden aangepast genetisch materiaal in de genenbank wordt opgenomen en dat het gebruik van dat materiaal via een adequate informatievoorziening wordt gestimuleerd.

Het CGN bepaalt in 2015 de mate van genetische diversiteit van de op te nemen appel en iepen populaties en individuen (actueel en gewenst). Daarnaast actualiseert CGN de website en onderliggende database met informatie over de genenbank van bomen en struiken (www.genenbankbomenenstruiken.nl).

Over de uitkomsten van het achterliggende onderzoek van de adviezen zal worden gepubliceerd in Vaktijdschriften van producenten en gebruikers.

Gerealiseerde producten 2018

  • De genenbankdatabase is regelmatig bijgewerkt en de website is geactualiseerd.
  • Evaluatie van de huidige genenbank bomen en struiken, en van de collectiesamenstelling.
  • De essencollectie in de genenbank is gemonitord op essentaksterfte. De aantasting is licht toegenomen ten opzichte van 2017. Er is een grote variatie in gevoeligheid voor essentafsterfte en slechts 3% is niet of nauwelijks gevoelig voor essentaksterfte (< 10% twijgsterfte).
  • Advies over vegetatieve vermeerdering van appel voor opname in de genenbank

Publicaties