Project

Winnen op Zee/Schone schepen

Grondstoffen winnen uit de diepzee door de baggersector en maakindustrie en olie- en gaswinning uit het arctisch gebied zijn ontwikkelingen met een mogelijke impact op relatief onbekende ecosystemen. De industrie is zich hiervan bewust en richt zich op duurzame ontwikkeling. IMARES van Wageningen UR ontwikkelt hiervoor een raamwerk en past deze in concrete projecten toe.

Doelstelling

Gewenste doelen zijn:
  • het ontwikkelen van een kennisagenda voor de duurzaamheidsaspecten in de businesscases 'Winnen op Zee' en 'Schone Schepen';
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor het kweken en testen van organismen bij lage temperaturen.

Een goede behandeling van het ballastwater is essentieel om ongewenste verspreiding van organismen te voorkomen. Schepen moeten hun ballastwater zodanig behandelen dat geen exoten meer worden getransporteerd tussen havens in verschillende ecozones. Dit is vastgelegd in de IMO-conventie over ballastwater. Voor bedrijven die behandelingssystemen ontwikkelen en reders die er in de praktijk mee te maken krijgen, is het belangrijk dat de ballastwaterbehandeling bij lage temperaturen ook goed werkt. Vooral bij elektrolytische processen en toegevoegde biociden speelt dit een rol.

In de praktijk blijkt dat veel ontwerpen niet goed functioneren bij lage temperaturen. Dit geldt bij winterse omstandigheden, hoewel de biologische productie dan laag is, en wordt urgent als door de klimaatsverandering de noordelijke scheepvaartroutes beschikbaar komen. Hier gaan lage temperaturen wel samen met een hoge biologische productie. Er is nog weinig kennis over (on)gevoeligheid van organismen bij lage temperaturen. Ook is niet bekend of er een verschil in gevoeligheid is tussen organismen uit gematigde streken in de winter en arctische organismen.

Werkwijze

Onderzoekers van IMARES vergelijken de gevoeligheid van Nederlandse voorjaarssoorten – die zich al bij relatief lage temperaturen ontwikkelen – met standaard testorganismen. Hiervoor worden de organismen blootgesteld aan een referentiestof en PERACLEAN(r) Ocean, een stof die voor ballastwaterbehandeling op de markt wordt gebracht. Daarnaast kijkt IMARES naar de mogelijkheid om specifiek arctische organismen in kweek te brengen voor de testen. IMARES werkt hiervoor samen met NIOZ, MARIN, TUD, TNO en andere kennisinstellingen. Evonik GmbH biedt cofinanciering.

Resultaten

De kennisagenda is gepubliceerd als onderdeel van het TKI Maritiem.

Ook levert het onderzoek kennis over en vaardigheden voor het kweken en testen van organismen bij lage temperaturen. Specifieke testprotocollen voor testen bij lage temperaturen zijn ook mogelijke resultaten.

De resultaten zijn deels gepresenteerd op Lloyd's Informa BWMTech8 in Londen van 10-12 dec 2012 en op de Arctic Frontiers Conference te Tromso, 20-25 jan 2013.

Publicaties