Project

Workshops dierenwelzijnsconsequenties in enkele roodvlees-sectoren

Met de projecten Risicoanalyse dierenwelzijn zuivelketen en Risicoanalyse dierenwelzijn eierketen is ervaring opgedaan met het identificeren van gevaren (hazards), negatieve effecten daarvan op het dier (adverse effects) en de omvang (magnitude) van dit ongerief binnen deze voedselproductieketens. De resultaten zijn door NVWA BuRO gebruikt als input voor de ketenanalyses. Dit zal nu ook gebeuren voor de sectoren vleesrunderen, vleeskalveren en kleine herkauwers (schapen en geitenbokjes).

Risicobeoordelingen

Door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) worden momenteel ketengerichte risicobeoordelingen uitgevoerd die tot doel hebben het toezicht van de NVWA risicogerichter te maken. Er zijn daarvoor 12 grote productieketens geïdentificeerd op het werkterrein van de NVWA. De risicos die per keten beoordeeld worden zijn die risicos die de publieke waarden volksgezondheid (voedselveiligheid en productveiligheid), diergezondheid, dierenwelzijn en natuurdoelstellingen bedreigen.

Workshops

Voor drie groepen dieren (A: vleesrunderen, inclusief vleesstieren; B: vleeskalveren en C: kleine herkauwers zijnde schaap en geitenbokjes) wil de NVWA workshops organiseren voor het beoordelen van ernst en duur van de welzijnsconsequenties alsook voor een schatting van de prevalentie.

De workshops worden onder de vlag van de NVWA georganiseerd, maar met begeleiding en onder supervisie van WLR en met kernbezetting WLR-WUR medewerkers, eventueel aangevuld met externe experts.

Publicaties