Project

ZOS luchtstromen

Voor het bemeten van de natuurlijk geventileerde melkveestallen wordt de CO2- massabalansmethode gebruikt. Nieuwe stallen in de melkveehouderij krijgen de afgelopen jaren een steeds meer open karakter als gevolg van vergrootte ventilatieopeningen. De risico’s op grotere meetonnauwkeurigheid bij het gebruik van deze methode nemen hierdoor sterk toe.

Doelstellingen project

De doelstelling van dit onderzoek is het inzicht verkrijgen in luchtstromingspatronen in natuurlijk geventileerde melkveestallen: met specfieke aandacht voor de opmenging en verspreiding van tracergassen, en luchtstromingen in het keldercompartiment. Dit inzicht moet bijdragen aan het verbeteren van de meetmethoden voor emissies uit natuurlijk geventileerde stallen en verbeteren van het huidige emissiemodel voor melkveestallen.

Aanpak en tijdspad

De uitvoering van CFD-modellering vereist een bijzondere expertise die het best via een gerichte inzet van een ervaren onderzoeker kan worden ingezet. Voor dit project wordt dit vormgegeven via de inzet van een post-doc onderzoeker. In overleg met de leerstoelgroep Agrarische Bedrijfstechnologie wordt hiervoor een persoon ingezet voor de periode van 11 maanden.

In het CFD-onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de resultaten van de metingen in de stal die gebruikt wordt voor het optimaliseren van meetmethoden (melkveestal van Mts. Brouwer in Bunschoten). Er zullen hiervoor aanvullende metingen worden verricht in 2013 met sonische anemometers (3-dimensionale windsnelheidsmeters) en temperatuursensoren. Voor onderzoek aan het keldercompartiment zal met een tweede tracergasinjectie in de kelder worden gewerkt die voor dit doel zal worden aangelegd. De postdoc-onderzoeker werkt samen met Livestock Research en de leerstoelgroep ABT (Dennis Snoek, AIO emissiemodelonderzoek) een ondersteunend meetplan uit, op basis waarvan luchtstroompatronen voor specifieke situaties kunnen worden gemodelleerd.

Resultaten (beoogd)

  • Samenvattende rapportage van onderzoek naar luchtstroompatronen in natuurlijke geventileerde melkveestallen
  • Wetenschappelijk artikel