Project

Zandsuppleties (Wadden)

Zandsuppleties spelen, naast het toekomstig beheer van harde keringen, een cruciale rol in het Deltaprogramma Waddengebied. Harde keringen en zandsuppleties blijken effectief en worden steeds belangrijker voor de Nederlandse kustverdediging vanwege de verwachte zeespiegelstijging. In deze studie draait het om het nemen van beslissingen over alternatieve dijkvormen en zandsuppleties.

Doelstelling

In dit project wordt onderzocht in hoeverre suppleren in of rond de buitendelta en het herstel van natuurlijke dynamiek van duinen en overslagvlakten goede alternatieven zijn voor het huidige kustbeheer.

Het project heeft als doel advisering en voorbereiding ten behoeve van gebiedsbijeenkomsten en ecologische inbreng tijdens expertbeoordeling zandstrategie.

Daarmee zou helderder zicht moeten komen op de mogelijkheden voor meer dynamisch duinbeheer als integraal onderdeel van kustlijnzorg. Daarnaast zal er meer inzicht ontstaan over de mogelijkheden en het belang van buitendeltasuppleties en geulwandsuppleties.

Werkwijze

Er wordt een ontwerpatelier gehouden voor 5 waddeneilanden gezamenlijk, gevolgd door bijeenkomsten op afzonderlijke eilanden.

Daar zal het Deltaprogramma (DP) de aanpak en uitgangspunten presenteren van zowel DP Kust als DP Wadden voor de zandige Noordzeekusten van de Waddeneilanden.

Ook wordt geïnventariseerd wat de bedreigingen zijn en welke opties er zijn voor dijken, zoals kwelders, aan de waddenkant.

Een ecologisch onderzoeker zal een bijdrage leveren aan een door Deltaprogramma Kust georganiseerde sessie effectmodules om kansrijke zandstrategieën te beoordelen.

Resultaten

De resultaten van dit project zijn het adviseren over en voorbereiden van gebiedsbijeenkomsten en het inbrengen van ecologische expertise bij de beoordeling van zandstrategieën.

Dit draagt bij aan het ruimere eindresultaat van meerdere partijen; een in 3D verband bestuurlijk afgestemde zandsuppletiestrategie om op te nemen in DP 2014.