Project

Zee op zicht: integraal afwegingskader ruimtelijke claims

Op zee liggen er vele uitdagingen op het terrein van ‘Competing Claims’: in toenemende mate zijn er krachten vanuit de maatschappij die zich richten op de inrichting van de zee. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten.

De veranderingen op zee gaan snel. Er is enerzijds sprake van een groeiende wens om het mariene milieu te beschermen, anderzijds bieden goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. Daarnaast is sprake van een veranderende rol van de overheid, maar ook van kennis in marine governance. Er is behoefte aan een integratief raamwerk voor analyse van (internationale) ruimtelijke claims op zee ten behoeve van ruimtelijke ordeningsvraagstukken in termen van instituties, governance en het gebruik van kennis. Tal van Europese projecten kunnen elementen leveren van dat integrale raamwerk. Het KB onderzoek Zee Op Zicht zorgt voor integratie van deze Europese onderzoeksprojecten en ontwikkelt een integrale afwegingskader voor ruimtelijke ordening op zee.

Het project bestaat gefaseerd uit literatuur en inventariserend onderzoek gebaseerd op lopende activiteiten en het iteratief experimenteel ontwikkelen van het platform/raamwerk voor afweging in 2014. De activiteiten in het eerste jaar van het project (2011) hebben geleid tot een analyse van de kennisleemtes op het gebied van de afweging van ecosysteemcomponenten en menselijk handelen op zee. Op grond hiervan wordt gericht op 4 (hoofd)thema’s:

  1. Principes in Governance
  2. Multi-use en multi-users
  3. Rol van kennis in governance
  4. Rol Decision Support Systems

Voor 2012 en 2013 lag de nadruk op het oppakken van deze kennisleemtes door de deelnemende onderzoekers in ateliers. Met name in thema 3 is middels een serie interviews met beleidsmakers, managers, en wetenschappers achterhaald hoe kennis momenteel wordt gebruikt in governance. Vanaf 2013 ligt de aanvullende focus op het wetenschappelijk publiceren van bevindingen, met doorloop in 2014. In 2013 zijn tijdens de MARE conferentie resultaten van verschillende deelprojecten gepresenteerd tijdens een speciale zee op zicht sessie. De presentaties van deze projecten zijn beschikbaar via deze pagina.


Publicaties