Project

Ziekte van Aujeszky

Het project omvat de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. de ziekte van Aujeszky. Primaire doel daarvan is het vrijwaren van Nederland van genoemde dierziekten en het bijdragen aan het snelle en effectieve bestrijding in het geval deze dierziekte in Nederland uitbreekt. De aanwezigheid van deze dierziekte levert grote economische schade op voor de varkenshouderij in Nederland, vooral door de exportpositie van deze sector. Effectieve preventie en een snelle bestrijding zijn daarom van groot belang. WBVR voert deze taken uit als nationaal veterinair referentielaboratorium en OIE referentielaboratorium voor de ziekte van Aujeszky, alsmede toezichthouder voor de ziekte van Aujeszky.

Het uitvoeren en up-to-date houden van diagnostische methoden en de daaraan gekoppelde ISO-accreditatie vormt de kern van de taken van WBVR. Voor deze ziekte wordt een scala aan diagnostische testen uitgevoerd, zowel voor agensdetectie als antilichaamdetectie, en voor zowel screeningsdoeleinden (high-throughput) als confirmatie. Technische ontwikkelingen in de wereld worden gevolgd om diagnostische methoden up-to-date te houden en aan te laten sluiten bij de wensen van Nederlandse en Europese overheden, maar ook andere nationale en internationale klanten. Performance van diagnostische testen wordt voortdurend gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen om een hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Publicaties