Project

Zonneparken inrichting en beheer

Tot 2050 voorziet men in Nederland een behoefte aan ca. 30.000 ha zonneparken op het land. Er worden negatieve effecten op bodem, biodiversiteit en landschap verondersteld. Tegelijk is de veronderstelling dat biodiversiteitswinst is te behalen bij een goed ontwerp, inrichting en beheer van het zonnepark.  In 2019 is een eerste verkenning van de effecten in 10 bestaande zonneparken gedaan. Het budget was toen niet toereikend  om significant onderbouwde conclusies te kunnen trekken. De spreiding in gegevens is groot. Er is behoefte om de steekproef uit te breiden tot 25 zonneparken om wetenschappelijk betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen. Doel is om concrete richtlijnen voor inrichting en beheer van zonneparken vast te stellen.